Solenergi

Funderar du på att skaffa solpaneler eller solfångare? Ta först reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.


Du behöver söka bygglov för:

 • att placera solceller som inte följer takets form i detaljplanerat område.
 • att montera integrerade solceller i detaljplanerat område.
 • att placera solceller på en byggnad eller i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i detaljplan.
 • att placera solceller som ändrar stadsbilden i detaljplanerat område, exempelvis om majoriteten av trädgården täcks av solceller.
 • att placera solceller på marken som kan upplevas som en byggnad man kan vistas under. Gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
 • att placera solceller så att det kan skapa besvär för din granne, exempelvis reflektioner från solen in i grannens bostad. Gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte söka bygglov för:

 • att placera solceller på marken om solcellerna byggs upp på ett sådant sätt att de inte upplevs som en byggnad. Gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
 • att montera solceller utanför detaljplanerat område. Observera att bestämmelser i översiktsplanen kan göra så att bygglov krävs.

Du behöver göra en anmälan om:

 • Solcellerna kräver förstärkning av takkonstruktionen. Själva ändringen av den bärande konstruktionen är en anmälningspliktig åtgärd.
 • Placeringen av solcellerna påverkar brandskyddet eller byggnadens brandcellsgränser.

Andra regler som kan påverka

 • Solceller inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.
 • Detaljplanen för ditt område kan ha en bestämmelse som inte tillåter solceller.
 • Om översiktsplanen har utökad lovplikt behöver du söka bygglov.
 • Om din fastighet omfattas av eller gränsar till riksintresse för totalförsvaret behöver du söka bygglov.
 • Solceller på mark kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.

Mer information om riksintresse för totalförsvaret

I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresseområdena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”riksintresseområden” samt inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” och ”påverkansområde övrigt” krävs ofta bygglov för att montera solpaneler på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område med stöd av 9 kap. 3 c § punkt 3 Plan- och bygglagen och 3 kap. 9 § miljöbalken. Vilka riksintresseområden och påverkansområden som finns i vår kommun illustreras på bilden nedan.

Övrigt att tänka på

Solpaneler på ett tak bör utformas så att de är samlade i ett eller flera sammanhållna block och att de har samma symmetriska uppbyggnad som fasaden/taket. De bör ha samma färg som takmaterialet och bör heller inte ha ramar som är synliga.

Tänk också på att integrerade solceller utgör en fasadändring.