Kommunal hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du som bor i regionen ska få den hälso- och sjukvård som du behöver. De har slutit avtal med kommunen för att utföra delar av vården i hemmet så kallad Hemsjukvård.

Närhälsan och sjukhusen är i första hand de som ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård som du behöver. Men om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvården omfattar också rehabilitering i hemmet. Det gör det möjligt för dig att få vård och rehabilitering hemma, både under en kortare eller längre period. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård.

Synpunkter

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling t ex hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål. Du kan också skicka in en synpunkt eller kontakta Inspektionen för vård och omsorg.

Mer information finner du på patientnämndens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hemsjukvård

Den sjukvård som sker i hemmet i kommunens regi kallas hemsjukvård. Du kan bo antingen i särskilt- eller ordinärt boende. Hemsjukvård i ordinärt boende innebär att du under en period, på grund av ditt hälsotillstånd, får sjukvårdsinsatser i hemmet. Du kan få hemsjukvård under en kortare period, men också om du behöver sjukvård under lång tid.

Det är läkare, på sjukhus eller vårdcentral, som i samråd med kommunens sjuksköterska bedömer om du är i behov av hemsjukvård. Insatser kan utföras av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Även omvårdnadspersonal med delegering att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter finns.

Vi samarbetar med din vårdcentral och våra närliggande sjukhus.

Samtycke och nödvändiga handlingar

För att få hemsjukvård behöver du ha en giltig ID-handling som styrker din identitet. Vid hjälp med läkemedelshantering när personal ska hämta ut läkemedel från apotek behövs också en fullmakt och kreditansökan till apotek. Vi i hemsjukvården förordar Apodos för en säker läkemedelshantering.

Vi för journal över våra vårdinsatser i ett dataprogram enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vi behöver få ditt samtycke att ta del av och delge information till andra vårdgivare som vårdcentral och lasarett när din hälsa så kräver.

Det här kan du få hjälp med

Utefter läkarens individuella bedömning av ditt behov kan du få stöd med Hemsjukvård. Vi har olika behov av stöd vilket gör att hjälpen ser olika ut. Utifrån behov kan man få stöd eller hjälp med till exempel läkemedelshantering, såromläggning och olika typer av provtagningar. Innan influensatider får du hjälp med vaccination.

Det kan även vara så att du bedöms ha behov av rehabilitering vilket kan innebära att du får hjälp att förbättra förmågan att röra dig och utföra viktiga aktiviteter i det dagliga livet såsom hushållssysslor, påklädning, förflyttning och personlig vård. Vid behov av rehabilitering görs bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut som ger svar på frågor om vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, olika former av träning, anpassning av bostad och utprovning av hjälpmedel. Rehabilitering och habilitering kan ske i hemmet eller på korttidsenheten. Personal hjälper dig med den träning som rekommenderas.

Bra att ha hemma

För att kunna hjälpa dig så bra som möjligt är det bra ifall du har följande hemma: våg och febertermometer och eventuell dosett.

Avgifter 2023

Du betalar en fast månadsavgift för hemsjukvård oavsett hur många hälso- och sjukvårdsinsatser du får. Avgiften är 381 kr/månad i ordinärt boende. Du betalar dock högst 2359 kr för hemtjänstinsatserna och hemsjukvården. För dig som bor på särskilt boende ingår hemsjukvården i personliga omvårdnadsavgiften. Avgiften justeras utifrån dina ekonomiska förutsättningar. Det är därför viktigt att du lämnar in inkomstförfrågan till kommunens avgiftshandläggare.

Tandvård

Du som har ett stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till nödvändig tandvård och erbjuds även munhälsobedömning.

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård — alltså enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Och samma högkostnadsskydd gäller.

Munhälsobedömning

Du som har ett stort omvårdnadsbehov erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist — där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal om din mun. Vid denna kontroll ska alltid ansvarig i vårdpersonalen finnas med.

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är utbildning riktad till vårdpersonal — individuellt eller i grupp.

Har du frågor angående nödvändig tandvård och munhälsobedömning kontakta Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Mer information om tandvård finns följande på VG-regionens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rehabilitering

Kommunen erbjuder patienter inskrivna i hemsjukvården rehabiliterande insatser. Vi tror på idén att träning bäst bedrivs i det egna hemmet där man känner sig trygg och är van att röra sig.

I vårt kommunrehabiliteringsteamet ingår:

 • Arbetsterapeut
 • Sjukgymnast
 • Undersköterskor

Vad kan Kommunrehabiliteringsteamet hjälpa till med?

Stöd och råd efter hemkomst från till exempel sjukhusvistelse. Den individuella träningen i hemmet kan bestå av:

 • Gångträning inom- och utomhus
 • Förflyttningar till exempel att komma i och ur säng
 • Träning för att klara sin dagliga hygien, att klä av och på sig samt toalettbestyr
 • Olika dagliga sysslor

Kommunrehabiliteringen finns tillgängligt varje dag mellan kl. 7 och 16. All träning sker under trygga former med kompetent personal. Vid behov kan man sedan få stöd av hemtjänsten med fortsatt träning.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel? Det kan t.ex. vara en rollator, duschstol eller rullstol. Vänd dig i första hand till din vårdcentral.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet inom Herrljunga kommuns hemsjukvård.

MAS/MAR:s uppdrag

 • att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs
 • att det finns tillräckliga instruktioner för sjukvårdsverksamheten
 • att personalen har den kompetens som behövs
 • att det är hög patientsäkerhet och god kvalitet i det medicinska omhändertagandet
 • att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför Herrljunga kommun fungerar på ett tillfredsställande sätt för patienterna
 • att det finns rutiner för individuell vårdplanering och dokumentation
 • att utreda och anmäla händelser till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Lex Maria.