Laddning av elfordon

Äger du ett flerbostadhus eller en verksamhetslokal?

Då behöver du ha koll på vilka byggnader och fastigheter med parkeringar som får krav på att ha laddstolpar för elfordon från 2025-01-01.

I plan- och bygglagen 8 kap. 4 § är det 11e tekniska egenskapskravet laddning av elfordon. Kravet förtydligas i plan- och byggförordningen 3 kap. 20 b - 20 c §§ och kan sammanfattas enligt nedan:

Vid nybyggnation:

(gällande lagstiftning)

 • Parkeringar med fler än tio platser i/eller på tomten till bostadshus.
 • Alla p-platser ska vara utrustade med ledningsinfrastruktur för laddning av elfordon på samtliga platser.
 • Parkeringar med fler än tio platser i/eller på tomten till andra byggnader än bostadshus.
 • En p -plats ska var utrustad med laddningspunkt för laddning av elfordon samt ledningsinfrastruktur ska finnas till minst 20 % av parkeringsplatserna.

Redan uppförda byggnader:

(Kommande bestämmelser träder i kraft 2025-01-01)

 • Parkeringar med fler än tjugo platser i/eller på tomten till andra byggnader än bostadshus
 • Minst en p-plats ska var utrustad med laddningspunkt för laddning av elfordon.
 • För ouppvärmda byggnader eller byggnader avsedda för totalförsvaret ställs inga krav.

Vid ombyggnad (påtaglig förnyelse av en byggnad) ska samma regler tillämpas som vid nybyggnation vid:

 • Ombyggnad som omfattar byggnadens elektriska infrastruktur om parkeringen är belägen i byggnaden.
 • Ombyggnad som sker i samband med att ändringsåtgärder vidtas på parkeringen om parkeringen är belägen på tomten till byggnaden.
 • Vid andra ändringar än ombyggnad ställs inga krav.

Retroaktiva krav

Kraven gäller även retroaktivt för vissa befintliga byggnader. Kraven ska vara uppfyllda senast 2025-01-01

 • Parkeringar med fler än tjugo platser i/eller på tomten till andra uppvärmda byggnader än bostadshus ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.
 • För befintliga ouppvärmda byggnader, bostadshus och byggnader för totalförsvaret ställs inga retroaktiva

Krävs det bygglov eller anmälan?

I de flesta fall då krav på laddinfrastruktur gäller är det en följd av andra åtgärder som uppförande av nya byggnader med många tillhörande parkeringsplatser eller ombyggnad av en befintlig byggnad. Sådana åtgärder kräver normalt bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. Att reglerna för laddinfrastruktur följs blir då en del av den ordinarie byggprocessen.

Vid uppfyllande av det retroaktiva kravet är det däremot mindre troligt att andra bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder utförs samtidigt. Det finns då inte något generellt krav på bygglov eller anmälan för själva laddpunkten.

Ändringen av byggnaden kan dock i sig innebära att andra anmälningspliktiga åtgärder görs, som ändring av byggnadens brandskydd, att fasaden påverkas eller något liknande.

I det enskilda fallet är det kommunens byggnadsnämnd som avgör om bygglov eller anmälan ska göras. Är du osäker på om er åtgärd kräver lov eller anmälan kontakta Plan- och byggenheten, Herrljunga kommun.

Tillsyn

Det retroaktiva kravet på en laddningspunkt för uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser börjar gälla den 1 januari 2025. Det innebär att åtgärder kommer att behöva vidtas i god tid före det datumet eftersom man annars omedelbart kommer bryta mot regeln i samma stund som den börjar att gälla.
Samhällsbyggnadsnämnden kan inte utföra tillsyn eller ställa några krav på att utföra arbeten före januari 2025. Tillsyn kan komma att ske efter att lagstiftningen trätt i kraft.
Utöver tillsyn av att själva laddpunkten finns så kan även tillsyn göras på enkelt avhjälpta hinder på bland annat allmänna platser. Enkelt avhjälpta hinder kan vara mindre nivåskillnader, dålig belysning, bristfällig skyltning, brister i utformning och placering av fast inredning och bristande kontrastmarkering eller varningsmarkering.
(HIN 3, BFS 2013:9)
Information
För mer information kring utrustning för laddning av elfordon se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2021:2).