Folkhälsa

En grupp med diverse personer i alla åldrar

Foto: Mostphotos

Folkhälsoarbete är ett planerat, systematiskt och målinriktat arbete för att förebygga sjukdom och/eller främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen.

För anmälan till Våga fråga-föreläsning 4/12 klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoarbete

Det är ett långsiktigt arbete med fokus på att skapa stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna. Arbetet riktas oftast mot grupper eller hela befolkningen.

I Herrljunga finns ett Folkhälsopolitiskt råd med uppdrag att bevaka och utveckla folkhälsoarbetet i kommunen. En god och jämlik hälsa för människor i Herrljunga kommun är en av rådets övergripande målsättningar.

Utgångspunkten för Herrljunga kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan, med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisationer samt andra myndigheter, påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa.

Under 2023 kommer folkhälsoarbete främst ha fokus mot tre områden:

 • Barn och ungas uppväxtvillkor
 • Jämställd, jämlik hälsa
 • Trygghetsfrämjande arbete

Det innebär bland annat insatser som att förebygga användning av alkohol, narkotika, doping, tobak, (ANDT). Det innebär också att arbeta för att främja inflytande och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, och att förebygga psykiska besvär, ensamhet och isolering hos personer över 65 år.

Hur arbetar vi med folkhälsa i Herrljunga kommun?

Det pågår ett aktivt arbete med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att ha en god hälsa.


Psykisk hälsa

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss att må bra och skapar möjlighet för oss att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Det är ett väldigt brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Jämställdhet

Herrljunga kommun har beslutat att alla verksamheter och nämnder ska arbeta med jämställdhet i syfte att säkerställa en säker och jämlik service till alla invånare samt att genusperspektiv ska prägla alla beslut.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Jämställdhet handlar också om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar och makt att forma samhället och sina egna liv. Det omfattar bland annat frågor som inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. Jämlikhet är ett vidare begrepp, där jämställdhet ingår och är en viktig del.

Globalt

Världens länder har anslutit sig till FN´s globala mål, också kallat Agenda 2030, för hållbar
utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 hållbara mål, varav två av de särskilt rör arbete för ökad
jämställdhet och jämlikhet:
 Mål 5 jämställdhet
 Mål 10 minskad ojämlikhet

Nationellt

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet för Sverige är att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv. För att förverkliga målet finns sex delmål:
Mål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i
samhällets alla sektorer.
Mål 2: Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Mål 3: Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
Mål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Mål 5: Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en
god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Mål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet

Jämställdhetsintegrering

Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att
förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska
finnas med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan
om. Målet med jämställdhetsintegrering är att uppnå ett jämställt samhälle genom organisering,
struktur, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv
införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som
normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering handlar om ett systematiskt
förbättringsarbete och är en del i verksamhetsutveckling.

Herrljunga kommun använder jämställdhetsintegrering som strategi för att skapa jämställd medborgarservice och för att förbättra kvalitén i verksamheten för flickor och pojkar, kvinnor och män. Detta innebär att alla har ett gemensamt ansvar för jämställdhetsarbetet.

Barn och ungas uppväxtvillkor

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev FN´s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, lag i Svergie. I Herrljunga arbetar vi med att införliva Barnkonventionen i vårt dagliga arbete. Vi kommer till exempel ha mer fokus på hur vi kan samverkan mellan våra förvaltningar, för barns bästa. Vi kommer också ha mer dialog med barn för att öka barns inflytande och delaktighet – något som Barnkonventionen säger är viktigt.

Läs mer om Barnkonventionen Länk till annan webbplats.

Familjecentralen

Öppna förskolan på Familjecentralen är mötesplatsen för dig som har barn 0-6 år. Här har du möjlighet att träffa andra föräldrar, prata, fika, sjunga, läsa, leka tillsammans med ditt barn eller bara vara. Här kan du även diskutera med personal från olika professioner såsom förskollärare, socionom, bvc-sköterskor och barnmorskor.

Behöver du råd eller stöd i en speciell situation är familjecentralens personal bra på att stötta dig och din familj men har även kunskap om hur du kan komma i kontakt med ytterligare resurser som kan finnas för dig.

Levnadsvanor

Kost

Bra matvanor och tillgång till säker och näringsriktig mat hör till de viktigaste förutsättningarna för en god hälsa. De flesta människor är medvetna om betydelsen av att äta näringsriktig mat. Ändå finns många hinder i form av brist på pengar och tillgänglighet. Även invanda beteenden och smakvanor kan utgöra hinder mot att förändra matvanorna i en mer "hälsosam" riktning.

 • Ät regelbundet. Genom att äta tre huvudmåltider (frukost, lunch, middag/kvällsmål) samt eventuellt 1–2 mellanmål är det lättare att äta lagom vid varje måltid.
 • Ät grönsaker och frukt varje dag. Det bidrar till större volym och bättre mättnad
 • Lägg upp maten, en portion, enligt Tallriksmodellen.
 • Ät och drick mindre av sötsaker och snabbmat. Godis och snacks, bakverk och choklad, glass och sockersötade drycker samt snabbmat innehåller mycket energi men lite av andra viktiga näringsämnen.
 • Drick vatten eller annan energifri dryck. Man håller lättare vikten om man väljer drycker som inte innehåller energi (socker). På livsmedelsverkets hemsida finns mer information om hälsosam mat samt pedagogiskt material som underlättar vid arbetet med att förbättra matvanor.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa.

Alla vuxna från 18 år och uppåt bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter.

Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper.

Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans.

Alkohol, narkotika, tobak, doping

Skador av alkohol kan minskas genom ett förebyggande arbete som syftar till att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen. Alkohol kan ha negativ påverkan på individer och närstående samt samhället i stort. Viktiga faktorer i ett förebyggande arbete mot alkoholskador är att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer. Det inkluderar även att försöka förändra de attityder och normer människor har om eget och andras konsumtion av alkohol. Andra påverkbara faktorer är samhällsstrukturer som exempelvis miljö, socioekonomi och ojämlik hälsa. Det handlar om hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de levnadsvanor och livsvillkor som är avgörande för befolkningens hälsa.

Hälsocoach

Hälsocoach online är en digital och kostnadsfri tjänst för dig som är 16 år och uppåt och bor i Västra Götalandsregionen. Via videmöten kan du få stöd i de fyra levnadsvanorna; fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkoholvanor.

För dig som vill komma igång med träning, bli mindre stillasittande, sluta röka eller förändra dina mat- eller alkoholvanor. Om du har blivit rekommenderad från vårdpersonal att förbättra dina levnadsvanor kan det under lätta att ha en hälsocoach som stödjer dig att förändra dina vanor. Du kan också boka tid helt på eget initiativ.

Läs mer om hälsocoach online på Vgregions webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade länkar om levnadsvanor:

Trygghetsskapande arbete

Herrljunga kommuns trygghetsfrämjande arbete syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen. Arbetet sker genom samverkan för att finna lösningar på de problem som finns och uppstår och involverar traditionella aktörer som Polisen, kommunala förvaltningar, näringsliv, föreningar, organisationer med flera.

Våren 2020 startades ett gemensamt arbetet för tryggare kollektivtrafik samt områden kring Stationsområden upp, så kallat STK. Aktörer som ingår i arbetet är Polis, Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, Alingsås kommun, Lerum kommer, Västtrafik, Trafikverket. Som del i det gemensamma arbetet har ett medborgarlöfte tagits fram, där parterna tillsammans gör aktiviteter i arbetet för tryggare stationsområden och kollektivtrafik genom åtgärder bl a i miljön kring stationsområdet.

Aktiviteter som kommer bedrivas utifrån Medborgarlöftet 2021-2022:

Herrljunga kommun:

 • Aktivt arbeta med utemiljön runt stationsområdena med fokus på ökad trygghet och minskad brottslighet
 • Samverka med berörda aktörer för att bland annat ta fram åtgärder/aktiviteter för ökad närvaro
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter
 • En publik trivsel- och trygghetsskapande aktivitet ska planeras in på varje station under löftestiden

Polisen:

 • Ökad närvaro i vardagen för att skapa trygghet
 • Aktivitet med polisens volontärer i samarbete med Västtrafiks Trygghetsvärdar
 • Genomföra brottsbekämpande arbete mot narkotika och ordningsstörningar på och runt stationsområdena
 • Medverka i framtagandet av den löpande lokala lägesbilden och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder/aktiviteter

Västtrafik:

 • Närvaro av trygghetsvärdar på aktuella stationsområde
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder

Trafikverket:

 • Rondering av städ och drift för att förebygga skadegörelse och nedskräpning
 • Väktare vid Lerum och Herrljunga station
 • Medverka i att ta fram den löpande lokala lägesbilden för varje station och vid behov komplettera med ytterligare åtgärder