Vatten och avlopp

Diskho med vatten

Herrljunga Elektriska ansvarar för det kommunala VA-nätet. Bor man utanför VA-nätet ansvarar man själv för att se till att man har god vattenkvalité i sin dricksvattenbrunn och att ens enskilda avlopp fungerar bra och inte orsakar några olägenheter.

Ett bra dricksvatten och avlopp är viktigt för alla!

Tillgången på rent dricksvatten är den viktigaste begränsande faktorn för hur många människor vi kan vara på jorden. Vi måste därför vara försiktiga med vårt vatten.

Vi kan få vårat dricksvatten från grund- eller ytvattentäkter genom egna enskilda vattentäkter eller genom de kommunala vattenverken. Vattnet vi får in kan vi använda för att dricka, laga mat, spola toaletten och tvätta och diska i.

Det använda vattnet rinner ut i avloppet för att antingen renas genom en enskild avloppsanläggning eller via det kommunala reningsverket. Avloppsanläggningarna och reningsverken renar vattnet genom olika system och återlämnar det till naturen. En bra vattenrening ger en stor miljönytta och positiv inverkan på flera miljömål, bland annat ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet”.