Bygga nytt, bygga om och bygga till

OBS!! Under vecka 28-31 är plan- och byggenheten lägre bemannad, har du ett pågående ärende kontakta din handläggare per e-post. För övriga byggrelaterade frågor maila bygg@herrljunga.se.

Du som ska bygga nytt, bygga om eller bygga till kan behöva bygglov. Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. Här får du överblick över bygglovsprocessen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska:

 • sätta upp mur eller plank.
 • bygga inglasad altan.
 • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad.
 • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial.
 • sätta upp skyltar eller ljusanordningar.

Kontakta gärna oss bygglovshandläggare i ett tidigt skede för rådgivning och tolkning av detaljplaner. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Läs mer om hur du ansöker om bygglov eller anmälan på sidan Guide för bygglovsprocessen Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du de vanligaste byggärendena.

Bygga nytt

Altan, uteplats och uterum

Altan och uteplats

Du kan bygga en altan utan bygglov om den:

 • Ligger i direkt anslutning till och maximalt 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallhus).
 • Är max 1,8 meter hög.
 • Inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen.
 • Inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Altanen får aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg. Det finns ingen begränsning för hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.

Altanen ska vara hopbyggd med en villa eller ett fritidshus som innehåller en eller två bostäder alternativt med ett komplementbostadshus. Ett komplementbostadshus är ett bostadshus enligt attefallsreglerna som du har anmält till kommunen. Reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader som till exempel flerbostadshus, kontorshus eller andra komplementbyggnader än komplementbostadshus.

Om du är osäker på om din byggnad eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefullt kan du vända dig till Plan- och byggenheten.

Altaner som uppfyller kriterierna ovan för att inte kräva bygglov, samt altaner som sedan tidigare inte krävt bygglov, behöver inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller i områdesbestämmelser avseende placering. En sådan altan får exempelvis byggas på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Altanen räknas inte heller in i byggnadsarean.

Hur du mäter

 • Avståndet från huset mäts vinkelrätt från fasaden fram till altanens utsida. Om altanen byggs runt ett hörn mäts inte avståndet från byggnadens hörn till altanens hörn, utan det avståndet kan överstiga 3,6 meter.
 • Höjden mäts från ovansidan av golvet till marken rakt nedanför på utsidan av altanen. Det måttet får inte vara högre än 1,8 meter någonstans.
 • Om altanen kombineras med en mur eller ett plank räknas höjden för dessa ihop. Skulle den sammanlagda höjden av altanen och muren/planket bli mer än 1,8 meter krävs bygglov. Räcken och staket ovanpå altanen räknas inte in i höjden.

Altan och uteplats måste följa reglerna i plan- och bygglagen

Även om altanen inte kräver bygglov måste den uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Det gäller bland annat krav på barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet för personer med nedsatt röreIse- eller orienteringsförmåga. Altanen ska ha en god form, färg och materialverkan och ska utformas varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär. Om en altan inte följer kraven i plan- och bygglagen kan Plan- och byggenheten i sin tillsynsverksamhet förelägga dig att åtgärda bristerna.

Altanen får inte heller innebära en betydande olägenhet för grannarna. Det är därför bra om du är överens med grannarna innan du bygger. En betydande olägenhet kan till exempel vara orimligt mycket insyn eller skymd sikt. En altan som följer kriterierna för att inte kräva bygglov innebär i normalfallet inte en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen

Uterum

Uterum kräver bygglov eller anmälan, beroende på hur stort det ska vara.

Attefallshus och friggebod

För attefallshus, attefallsåtgärder och friggebodar är det olika regler som gäller beroende på var du bygger och hur stort du vill bygga.

Attefallshus

Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga. From den 1 augusti 2020 får både komplementbostadshus och komplementbyggnader vara max 30 kvadratmeter.

Komplementbyggnad

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten kallas för komplementbyggnad. Det kan vara exempelvis ett fristående garage, lekstuga, förråd, växthus, bastu, lusthus eller gäststuga. Den får vara högst 30 kvadratmeter.

Komplementbostadshus

Komplementbostadshuset är också fristående, men inreds för permanent boende eller som fritidsboende. Det får ha en byggnadsarea på maximalt 30 kvadratmeter. Det ska finnas utrymme för hygien, kök, sov- och allrum samt vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Villkor

 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande.
 • Maximala tillåtna taknockshöjden är fyra meter över mark.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Byggnaden får ha källare eller utformas som exempelvis ett förråd eller garage.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler Länk till annan webbplats. (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål.
 • Byggnaden ska vara fristående, dvs den får inte sitta ihop med bostadshuset eller garaget etc.

Attefallshus får bryta mot detaljplan

Du får bygga attefallshus i strid mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att attefallshuset får uppföras på prickmark*, under förutsättning att det är minst 4,5 meter till tomtgränsen. Även på tomter som redan har använt hela sin byggrätt får man bygga attefallshus. Det är dessutom tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen.

*Prickmark är ett område som är prickat i detaljplanen vilket betyder att marken inte får bebyggas.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, men kontrollplan måste du skicka in.

Dessa handlingar behöver du

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan

Friggebod

Om du som har ett en- eller tvåbostadshus vill uppföra en friggebod, det vill säga en eller flera mindre fristående komplementbyggnader om sammanlagt högst 15 kvadratmeter, behöver du varken göra en anmälan eller söka bygglov.

Villkor som också ska vara uppfyllda för att få bygga en friggebod:

 • Friggebodens taknockshöjd* får inte vara högre än tre meter.
 • Om du vill bygga friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Medger inte grannarna placeringen är åtgärden bygglovspliktig. Friggeboden får aldrig byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot en gata eller allmän plats.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.

*taknockshöjd – taknocken är takets högsta punkt.

Ekonomibyggnader, ridhus och häststall

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad är en byggnad som man inte bor i, utan som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande.

En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och maskinhall för jordbruksändamål.

Det är bara anläggningar som direkt behövs för lantbruket som är bygglovsbefriade. Däremot är självständiga förädlingsindustrier, till exempel mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller bryggerier bygglovspliktiga.

Ridhus och häststall

Ridhus och häststall är oftast inte bygglovsbefriade. I de allra flesta fall behövs bygglov. För att pröva ditt fall, rekommenderar vi att du ansöker om ett förhandsbesked om du går i tankar att bygga ridhus eller häststall på din fastighet.

Om du ska bygga ett stall för djur, oavsett om det kräver bygglov eller inte, så kan du behöva ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning Länk till annan webbplats..

Garage och carport

För att bygga ett garage eller en carport gäller olika regler beroende på om du bor inom detaljplanerat område eller inte och hur stort du tänker bygga.

Du behöver söka bygglov för att:

 • bygga ett garage eller en carport om reglerna för attefallshus inte uppfylls.

Du behöver göra en anmälan om:

 • ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus.

Avståndet till fastighetsgräns behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om du inte får grannes medgivande kan bygglov sökas, kommunen gör då en prövning.

Ovanstående gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en komplementbyggnad, till exempel ett garage eller carport, under förutsättning att det sker i omedelbar närhet av bostadshuset och att det inte är närmare än 4,5 m till tomtgränsen. Är det närmare, behöver du få din grannes medgivande.

Byta garageport

Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar. Då behövs bygglov, men det behövs ingen certifierad kontrollansvarig.

Fler tips

 • Placera ditt garage eller carport minst sex meter från gatan, då möjligheten ska finnas att parkera bilen framför komplementbyggnaden.
 • Parkeringsplats till ett en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov, men om markhöjden ändras med mer än 0,5 meter så krävs det marklov. (Samma blankett som bygglovsansökan.)
 • Tänk på att det är viktigt att garaget även är ventilerat.
 • Garage måste uppfylla de brandtekniska krav som ställs av Boverket.

Plank, mur, staket och stängsel

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Plank och mur

Bygglov krävs för plank och mur. Men det finns vissa tillfällen då du inte behöver bygglov. Du behöver inte bygglov för att med plank eller mur göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus, om planket eller muren är lägre än 1,8 meter. Det ska dock vara minst 4,5 meter till tomtgränsen.

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur.

Vid utfarter och gatukorsningar får murar och plank inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.

Innan du kontaktar oss eller skickar in handlingar, läs checklista inför ansökan om bygglov: mur Pdf, 633.7 kB. samt checklista inför ansökan om bygglov: plank Pdf, 626.5 kB., om du ska bygga ett plank. 

Dessa handlingar behöver du

Exempelritningar hittar du i checklista inför ansökan om bygglov: mur Pdf, 633.7 kB. samt i checklista inför ansökan om bygglov: plank Pdf, 626.5 kB..

Staket och stängsel

 • Kräver ej bygglov i industriområden.
 • Bygglov krävs för nätstaket över 150 cm till en- och tvåbostadshus.
 • Bygglov krävs för spjälstaket över 110 cm (spjälstaket ska ha minst 1/3 luft mellan ribbverket när man ser det rakt framifrån).
 • Tänk på att du måste ha berörd grannes medgivande om du placerar staketet eller stängslet närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Om det är närmare än 4,5 meter till allmän platsmark (väg, park etc.), krävs bygglov.

Pool och bassäng

Du behöver vanligtvis inte bygglov för pool. Men beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov.

Pooltak, plank, mur eller altan kan kräva bygglov

 • Ett pooltak högre än 140 cm kräver bygglov.
 • Plank kräver bygglov om det är högre än 110 cm från marken.
 • Poolväggens utsida kan räknas som en mur/stödmur och kräva lov om den är högre än 50 cm.
 • En altan runt poolen är bygglovspliktig om den är högre än 120 cm från marken.

Marklov

Du kan behöva söka marklov om markens höjdläge ändras. Det vill säga om du schaktar eller fyller upp runt poolen så att marknivån ändras med mer än +/- 50 cm.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 90 cm högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Det finns mer information om säkerhetskraven på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Skärmtak

Du får på ett en- och tvåbostadshus sätta ett skärmtak över uteplats eller över en entré utan bygglov, om skärmtaket inte är större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

15 m² är det totala antal m² skärmtak som får anordnas på fastigheten utan bygglov. Om du vill bygga ett skärmtak som är större än 15 m² anses byggnadsverket som en tillbyggnad som kräver bygglov.

Takkupa

Man får bygga två små takkupor, så kallade enfacks-kupor med anmälan. Men om kupan gör att man gör ett ingrepp i de bärande delarna av taket, så behövs bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara takkupor som kräver anmälan:

 • Du får bara bygga på ett en- eller tvåbostadshus som redan finns på fastigheten.
 • Det får finnas max två takkupor på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet* på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen**.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom områden som räknas som särskilt värdefulla.
 • Att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

* Med takfallet menas takets bredd.

**Ingrepp i bärande konstruktion innebär till exempel att man kapar takstolen för att göra kupan.

Takfallet mäts från gavel till gavel.

Större kupor än de som redan finns

Om du redan har mindre kupor på huset och vill göra dessa större krävs bygglov.

Hur många takkupor får jag bygga?

För att få bygga två takkupor med endast anmälan får det inte finnas några takkupor på bostadshuset sedan tidigare. Om det redan finns en takkupa på bostadshuset får man bygga en takkupa till med enbart anmälan.

Finns det redan två eller flera takkupor på bostadshuset sedan tidigare måste man ha bygglov för att bygga ytterligare takkupa/-or.

Dessa handlingar behöver du

 • Bygglovsansökan/anmälan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsritning
 • Kontrollplan

Villa och flerfamiljshus

När du ska bygga ett nytt hus behöver du i de flesta fall bygglov. Om du vill bygga ett nytt hus på en tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Detaljplanen reglerar vad du får bygga för typ av hus.

Detta kan detaljplanen reglera:

 • Hur stort hus du får bygga på din tomt.
 • Hur högt ditt hus får vara.
 • Minsta alternativt största tillåtna taklutning.
 • Var på tomten du får bygga. Du får till exempel inte bygga för nära tomtgränsen.
 • Ibland finns det särskilda krav på utformningen av huset. Ofta är det i områden med kulturellt värde där det kan krävas särskilda material, speciell färg eller stil.

Läs mer information om detaljplaner här. Öppnas i nytt fönster.

Bygga till

Tillbyggnad

Om du vill göra en tillbyggnad på ditt hus krävs bygglov eller anmälan, beroende på vad du vill göra.

Tillbyggnad upp till 15 kvm

Om du vill bygga till ditt hus med upp till 15 kvm, så räcker det med en anmälan. För att påbörja åtgärden krävs startbesked. (Denna åtgärd får endast nyttjas en gång.)

Tillbyggnad större än 15 kvm

Vill du göra en tillbyggnad på ditt hus, större än 15 kvm, så måste du ansöka om bygglov. Samma sak om du vill göra ytterligare en våning på ditt hus.

Börja med att kontrollera hur mycket av tomten som får bebyggas och/eller hur högt du får bygga. Svaren hittar du bland annat i detaljplanen.

För större tillbyggnader krävs det en certifierad kontrollansvarig. Vilka som är det, hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Tillbyggnad max 15 kvadratmeter

Du behöver ofta bygglov för tillbyggnader, men genom de så kallade attefallsreglerna räcker det ibland med att du gör en anmälan och får startbesked.

Tillbyggnader om maximalt 15 kvadratmeter på en- och tvåbostadshus kallas ofta för attefallstillbyggnader. Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga en attefallstillbyggnad. Läs mer på Boverkets sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storlek och placering

 • Attefallstillbyggnadens totala byggnadsarea är begränsad till 15 kvadratmeter.
 • Höjden, så kallad taknockshöjd, ska vara lägre än det befintliga husets nockhöjd.
 • Det ska byggas i anslutning till det befintliga huset.
 • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga ägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under ett grannemedgivande.

Du behöver söka bygglov om tillbyggnaden:

 • Är större än 15 kvadratmeter.
 • De befintliga byggnaderna anses särskilt kulturhistoriskt värdefulla.
 • Reglerna för attefallstillbyggnad inte är tillämpliga.

Ändra byggnadens yttre utseende

Solpanel/Solceller

Funderar du på att skaffa solpaneler eller solfångare? Ta först reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.

Du behöver söka bygglov för:

 • att placera solceller som inte följer takets form i detaljplanerat område.
 • att montera integrerade solceller i detaljplanerat område.
 • att placera solceller på en byggnad eller i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i detaljplan.
 • att placera solceller som ändrar stadsbilden i detaljplanerat område, exempelvis om majoriteten av trädgården täcks av solceller.
 • att placera solceller på marken som kan upplevas som en byggnad man kan vistas under. Gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
 • att placera solceller så att det kan skapa besvär för din granne, exempelvis reflektioner från solen in i grannens bostad. Gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Du behöver inte söka bygglov för:

 • att placera solceller på marken om solcellerna byggs upp på ett sådant sätt att de inte upplevs som en byggnad. Gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
 • att montera solceller utanför detaljplanerat område. Observera att bestämmelser i översiktsplanen kan göra så att bygglov krävs.

Du behöver göra en anmälan om:

 • Solcellerna kräver förstärkning av takkonstruktionen. Själva ändringen av den bärande konstruktionen är en anmälningspliktig åtgärd.
 • Placeringen av solcellerna påverkar brandskyddet eller byggnadens brandcellsgränser.

Andra regler som kan påverka

 • Solceller inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.
 • Detaljplanen för ditt område kan ha en bestämmelse som inte tillåter solceller.
 • Om översiktsplanen har utökad lovplikt behöver du söka bygglov.
 • Om din fastighet omfattas av eller gränsar till riksintresse för totalförsvaret behöver du söka bygglov.

Mer information om riksintresse för totalförsvaret

I vår kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintresseområdena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”riksintresseområden” samt inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” och ”påverkansområde övrigt” krävs ofta bygglov för att montera solpaneler på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område med stöd av 9 kap. 3 c § punkt 3 Plan- och bygglagen och 3 kap. 9 § miljöbalken. Vilka riksintresseområden och påverkansområden som finns i vår kommun hittar du här.

Övrigt att tänka på

Solpaneler på ett tak bör utformas så att de är samlade i ett eller flera sammanhållna block och att de har samma symmetriska uppbyggnad som fasaden/taket. De bör ha samma färg som takmaterialet och bör heller inte ha ramar som är synliga.

Tänk också på att integrerade solceller utgör en fasadändring.

Fasadändring, tak, fönster och dörrar

Fasadändringar

Om du vill byta färg eller material på huset eller taket krävs bygglov om du bor i ett område med detaljplan. Ett område med detaljplan är ofta en tätort. Här kan du söka på detaljplaner Öppnas i nytt fönster..

Du behöver söka bygglov om du vill förändra din fastighet på något av de här sätten:

 • Måla om i en annan färg. Vill du däremot måla om ditt en- och tvåbostadshus i samma, eller i en liknande färg, behövs oftast inget bygglov.
 • Byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä.
 • Byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.
 • Ta upp nya fönster eller dörrar.

Fönster

Att byta eller ändra befintliga fönster eller att sätta in nya fönster kan kräva bygglov om det väsentligt ändrar byggnadens utseende.

Dörrar och portar

Att byta eller ändra befintliga dörrar och portar kan kräva bygglov. Om du behöver bygglov eller inte beror på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller inte.

Färger och omgivningen

Utvändiga material och färger ska du skriva i bygglovet (ange NCS-nummer). Tänk på att färgen på fasaden samverkar med omgivningen och därför kan färgen uppfattas annorlunda när den är uppmålad på fasaden. Därför kan det vara bra att bryta färgen något, särskilt till exempel neutralt vitt och grått.

Du behöver inte bygglov

Om du bor utanför detaljplanelagt område, behöver du oftast inte bygglov för fasadändring. Observera att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla inte får förvanskas.

Vill du veta om din åtgärd är bygglovspliktig, kontakta oss gärna.

Ändra inomhus

Installera eldstad

Det kan vara trevligt med en kamin för trivseleldning hemma. Tänk på att du behöver göra en anmälan till kommunen innan du installerar kamin, annan eldstad eller rökkanal.

Arbetet med installationen får inte påbörjas förrän du fått ett startbesked från Samhällsbyggnadsnämnden.

Läs checklistan för elstad/braskamin Pdf, 678.3 kB. innan du skickar in din ansökan. I checklistan hittar du även exempelritningar.

Handlingar du behöver skicka in

 • Planritning i skala 1:100 som visar placeringen av eldstad och rökkanal/skorsten.
 • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska skorstenens höjd vara måttsatt från takbeläggningen till skorstenens överkant. Om befintlig rökkanal/skortsen finns så räcker det med ett foto på huset istället för fasadritning.
 • Prestandadeklaration av den eldstad du ska installera.

Detta händer sedan

Efter att en handläggare har granskat och godkänt din anmälan kommer ett startbesked att skickas till dig tillsammans med ett förslag till kontrollplan. Startbeskedet innebär att du får påbörja installationen. Om arbetet med installationen påbörjas innan startbesked ska Samhällsbyggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

När installationen är klar, kontrollplanen är verifierad och signerad och sotaren har besiktigat eldstaden kan slutbesked ges.

Eldstaden/rökkanalen får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden skrivit slutbesked.

Ändrad användning

Om du ska använda en byggnad på ett nytt sätt behöver du söka bygglov även om du inte behöver ändra något i byggnaden. Bygglov krävs också om du bara ska använda en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Finns en detaljplan för området är det den som styr vilken typ av användning som är tillåten. Förändringen måste vara väsentlig.

Du ska ansöka om bygglov för följande ändringar:

 • från bostad till butik, Industri/verkstad, hotell eller kontor
 • från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café, restaurang eller butik
 • från butik till restaurang, pizzeria, café eller bostad
 • från industri till butik, kontor, hotell eller bostad
 • från kontor till bostad, butik, hotell eller verkstad
 • från garage till bostad, industri eller butik.

För dessa ändringar behöver du inte bygglov:

 • från del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • från butik till frisersalong
 • från förskola till skola
 • från sommarstuga till helårsbostad.

Observera att även om du inte behöver bygglov för ändringen så kan det du vill göra vara anmälningspliktigt.

Det räcker inte med att ändra fastighetens taxeringtyp hos Skatteverket.

När du söker bygglov för ändrad användning ska du skicka in

 • situationsplan, redovisa vilken byggnad/byggnader det berör
 • fasadritningar (om ändringen innebär påverkan på fasaden)
 • planritning, redovisa planlösning före och efter åtgärden vidtagits
 • förslag på kontrollansvarig (behövs inte för alla ärenden)

Om ärendet är av enklare karaktär ska du även skicka med de handlingar som behövs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked samtidigt med beslutet om bygglov. Du ska då även skicka med

 • förslag till en kontrollplan som är anpassad för just ditt projekt.
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, ofta krävs en brandskyddsbeskrivning som beskriver byggnadens brandskydd.

Du kan kontakta kommunens bygglovshandläggare för mer information om vad som krävs i ditt ärende.

I mer komplicerade ärenden ska erforderliga handlingar lämnas in senast till det tekniska samrådet.