Naturvård och miljö

Naturvård kan vara allt från skydd av värdefulla växter och djur, till bevarande av unika naturmiljöer och kulturlandskap. Det är också viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling.

Vattendrag Nossan

Vattendrag Nossan

Naturvård är både ett statligt och ett kommunalt ansvar.

Kommunens ansvar är bland annat tillsyn av berg- och grustäkter, att se till att sjöar och vattendrag kalkas och att övervaka vattenkvalitet.

Herrljunga kommun är aktiv medlem i vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. Vattenrådet utför miljöövervakning på bland annat Nossan, Lidan och Sämsjön. Rådet driver även projekt som syftar till att förbättra den ekologiska och kemiska statusen i sjöar, vattendrag och grundvatten inom området. På vattenråds webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om bland annat rådets arbete, recipientkontrollprogram och sammanställning av undersökningar.

Statens och kommunens ansvar är också att skydda och förvalta värdefulla områden och arter genom exempelvis natur- och kulturreservat eller biotopskydd.

I Herrljunga kommun finns tre naturreservat: Molla bokskog, Mollungen och Ollestad. Mer information om dessa finns på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..