Upphandling och inköp

Offentlig upphandling används vid inköp av varor och tjänster för den offentliga sektorn. Med offentlig sektor menas verksamheter som finansieras med skattemedel. Offentlig upphandling regleras av lagar, EU-direktiv och riktlinjer.

Syftet med offentlig upphandling

Genom EU-medlemskapet är vi bundna av EU:s direktiv om offentlig upphandling. Syftet med offentlig upphandling är att skapa en väl fungerande marknad för att:

  • företag ska kunna konkurrera på en marknad med öppna och rättvisa villkor
  • motverka korruption
  • erhålla effektiv användning av offentliga medel

Herrljunga kommun upphandlar utifrån våra olika verksamheters behov av varor och tjänster. Upphandlingarna utförs/genomförs med egen resurs eller i samverkan med andra kommuner. Vissa ramavtal används som upphandlats av andra organ, till exempel Kammarkollegiet och Adda Inköpscentral.

På lika villkor

All upphandling ska ske enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Lagens huvudregel är att upphandling ska genomföras affärsmässigt, sakligt och på lika villkor ur konkurrenssynpunkt.

Upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Herrljunga kommun ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara på de vinster som följer av en samordning av olika verksamheters behov.