Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för varje människa. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Regeringen har det största ansvaret. Men myndigheter, kommuner och regioner har också ansvar.

Rättighetsnätverkets logotyp

Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga, men vissa går aldrig att bortse ifrån. En grupp rättigheter kallas för medborgerliga och politiska rättigheter. Människor ska ha rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls och kunna välja att vara med i föreningar. Andra rättigheter kallas för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta. Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället. Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Efter andra världskriget skapades FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som uttrycker våra viktigaste rättigheter:

 • Alla människor är lika mycket värda.
 • Mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor.
 • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
 • Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
 • Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
 • Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
 • Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
 • Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls.
 • Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och lär sig att läsa och skriva.

Herrljunga kommun och mänskliga rättigheter

I Herrljunga kommun arbetar vi med mänskliga rättigheter dagligen på många olika sätt, i våra olika förvaltningar och verksamheter.

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med följande adelsmärken. Adelsmärkena anger grunderna i attityder och beteende i relationer internt och externt.

Våra Adelsmärken

 • Vi ska alltid bete oss så att vi kan vara stolta över oss själva och vår verksamhet
 • Sträva efter högt anseende
 • Vår verksamhet ska kännetecknas av rättvisa, vidsynthet, överblick och serviceanda
 • Alla ska kunna känna sig välkomna, sedda och accepterade
 • Relationer ska kännetecknas av öppenhet, hänsyn och inbjuda till dialog
 • Vi ska alltid utgå från att människor har vilja och förmåga att ta ansvar
 • Personal, allmänhet och olika intressenter ska hållas informerade och uppdaterade

Arbete för mänskliga rättigheter utgår från diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

I Herrljunga kommun finns ett Rättighetsnätverk som är ett nätverk för mänskliga rättigheter.

Jämställdhet

Information kommer inom kort.

HBTQ

Information kommer inom kort.

Barnkonventionen

Information kommer inom kort.

Funktionsrätt

Information kommer inom kort.

Anti-rasism

Information kommer inom kort.