Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för varje människa. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Regeringen har det största ansvaret. Men myndigheter, kommuner och regioner har också ansvar.

Rättighetsnätverkets logotyp

Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga, men vissa går aldrig att bortse ifrån. En grupp rättigheter kallas för medborgerliga och politiska rättigheter. Människor ska ha rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls och kunna välja att vara med i föreningar. Andra rättigheter kallas för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta. Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället. Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Efter andra världskriget skapades FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som uttrycker våra viktigaste rättigheter:

 • Alla människor är lika mycket värda.
 • Mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor.
 • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
 • Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
 • Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
 • Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
 • Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
 • Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls.
 • Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och lär sig att läsa och skriva.

Herrljunga kommun och mänskliga rättigheter

I Herrljunga kommun arbetar vi med mänskliga rättigheter dagligen på många olika sätt, i våra olika förvaltningar och verksamheter. Herrljunga kommun har ett Rättighetsnätverk som jobbar för att stärka och främja mänskliga rättigheter samt för att stötta verksamheterna i deras arbete med mänskliga rättigheter.

Herrljunga kommun arbetar i enlighet med följande adelsmärken. Adelsmärkena anger grunderna i attityder och beteende i relationer internt och externt.

Våra Adelsmärken

 • Vi ska alltid bete oss så att vi kan vara stolta över oss själva och vår verksamhet
 • Sträva efter högt anseende
 • Vår verksamhet ska kännetecknas av rättvisa, vidsynthet, överblick och serviceanda
 • Alla ska kunna känna sig välkomna, sedda och accepterade
 • Relationer ska kännetecknas av öppenhet, hänsyn och inbjuda till dialog
 • Vi ska alltid utgå från att människor har vilja och förmåga att ta ansvar
 • Personal, allmänhet och olika intressenter ska hållas informerade och uppdaterade

Arbete för mänskliga rättigheter utgår från diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna:

 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion eller annan trosuppfattning
 5. Funktionsnedsättning
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder

Jämställdhet

2021 antogs en ny jämställdhetsplan som reglerar hur medabetare behöver ta hänsyn till jämställhetsperspektiv i sitt arbete, samt hur chefer och politiker behöver ta hänsyn till jämställdhet för beslut som fattas. Hela jämställdhetsplanen kan du läsa här.

HBTQ

Under 2021 får kommunens chefer och politiker ta del av en utbildande föreläsning från RFSL SJuhärad, med fokus på hbtq. Kommunen skickar också löpande ut information som rör hbtq-information i sina kanaler, bland annat riktat till unga genom instagramkontot "ung i herrljunga". Herrljunga kommun samverkar också med RFSL Sjuhärad för att uppmärksamma hbtq-frågor under vecka 39-40 under hösten 2021, genom att bland annat hålla utställningar och synliggöra "hbtq-litteratur" via kommunens bibliotek.

Barnkonventionen

I Herrljunga kommun jobbar vi ständigt för barns rättigheter, på olika sätt. Efter att Barnkonventionen blev del av svensk lag 1 januari 2020 har kommunen utvecklat samverkan mellan socialförvaltningen och bildningsförvaltningen för att ytterligare stärka arbetet för barns rättigheter. Flera verksamheter och politiker har tagit del av utbildning av Barnkonventionen.

Funktionsrätt

Information kommer inom kort.

Anti-rasism

Information kommer inom kort.