Skolplikt och kommunalt aktivitetsansvar

Tydliga och väl kända rutiner för skolpliktsbevakning är av vikt för att säkerställa alla barns rätt till utbildning. Forskning visar att om barn och elever inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd får de en sämre start i livet och det kan komma att påverka deras utveckling under mycket lång tid.

Kommunen som huvudman för skolan har det yttersta ansvaret att se till att alla elever i kommunen får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Detta innebär att varje elev ska ha en skolplacering och en skola att gå till. Men det innebär också att kommunen ska följa upp att alla skolplacerade elever går i skolan och deltar i utbildningen.

Kommunalt aktivitetsansvar

Herrljunga kommun har ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar eller jobbar. Herrljunga följer upp hur det går för berörda ungdomar och erbjuder lämpliga individuella åtgärder.