Internationellt arbete

Herrljunga kommun ska vara en aktiv samarbetspartner i EU:s utvecklingsarbete. Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Syfte med internationellt arbete

Den internationella strategin är kommunövergripande och ska vara grunden för det internationella arbetet i samtliga styrelser, förvaltningar och nämnder.

Bakgrund

EU-medlemskapet har inneburit att det är allt enklare för den enskilda människan att studera eller arbeta i ett annat land, samt för företag att flytta sin verksamhet. Genom internationella kontakter utvecklar vi nya idéer, hittar nya lösningar, ökar våra valmöjligheter samt stärker vår kompetens och vår självkänsla.

Herrljunga kommun har sedan 2008 satsat på att skapa långsiktiga relationer med kommuner i vårt närområde i Europa bl a genom ett vänortsavtal med Ukmergé i Litauen och Kamjanec Podilskiy i Ukraina.

Organisation

Kommunstyrelsens presidium skall vara en länk till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och kontinuerligt förmedla information om det internationella arbetet.

Kommunstyrelsen delges de internationella projekt som planeras och får halvårsvisa avrapporteringar kring internationella projekt. Alla internationella utbyten dokumenteras och informeras och sprids på kommunens hemsida.

Nuläge

Ett flertal förvaltningar inom Herrljunga kommun har behov av kompetensutvecklingsprojekt och integrationsprojekt för att än bättre kunna ta emot nyanlända flyktingar. Vänorterna till Herrljunga kommun har framfört önskemål om att finna nya vägar kring kultur/miljö och folkhälsoprojekt.

Behov och långsiktig nytta ska styra det internationella arbetet. Det är av största vikt att det internationella arbetet på bästa sätt tillvaratar och påverkar möjligheter för Herrljunga kommuns utveckling.

Ett aktivt deltagande i Sjuhärads EU-nätverk är mycket viktigt för eventuell framtida projektsamverkan.

Framtiden

Det internationella arbetet bidrar till utvecklandet av en modern kommun som är attraktiv för människor och företag. Kommunens framtida internationella arbete ska vidga kontaktnätet, bidra till kommunens utveckling och ge möjlighet till stöd via EU eller andra instanser såsom SIDA/ICLD, Svenska Institutet, Nordiska Ministerrådet m.fl. Prioriterade områden är utbildning, folkhälsa, kultur och miljö.

Långsiktiga mål

  • Att uppmuntra internationella kontakter inom grundskola och gymnasium och därmed öka motivationen för inlärning av moderna språk
  • Att skapa utbyte med andra regioner och marknader i syfte att skapa ökad välfärd, handel och en god samhällsutveckling
  • Att möjliggöra samarbete på föreningsnivå i syfte att främja det ideella arbetet
  • Att skapa kulturellt utbyte med utländska orter i syfte att berika evenemang och upplevelser
  • Att tillsammans med vår omvärld göra ansträngningar för en hög luft-, vatten- och markkvalitet
  • Att sprida kunskap om vår kommun i syfte att få del av investeringar, turism och ökad aktivitet i servicenäringarna och övrigt näringsliv
  • Att genom internationellt utbyte få bidrag och impulser till ökat frisktal bland anställda i kommun och företag samt kommunens medborgare

Delmål

  • Att fördjupa samarbetet med befintliga vänorter för att få kontinuerliga samarbetspartners, genom ömsesidigt lärande, inom ett flertal områden.

Att nå dit

Delmålen samt de långsiktiga målen ska uppnås genom att vänortsarbetet och de övriga projekten ska inriktas på de områden som är särskilt intressanta för utveckling av Herrljunga kommun. Förutom vänortssamarbete ska kommunen utveckla andra lämpliga partnerssamarbeten inom olika internationella program. Herrljunga kommun skall också tillvarata de kontakter som det lokala näringslivet redan har med andra regioner och marknader.

Herrljunga kommun kan utveckla sin möjlighet att ha ytterligare bevakning på lämpliga utlysningar och samarbeten via EU-nätverk som upparbetats i befintliga projekt.