Kvalitetsarbete

Socialförvaltningen arbetar systematiskt med avvikelser, synpunkter och ständiga förbättringar.

En del i arbetet är kvalitets-och patientsäkerhetsberättelsen där kvaliteten i verksamheten året som gått sammanfattas, samt målbild för kommande år. Du hittar det senaste årets berättelse nedan.

Vill du framföra klagomål så vänder du dig i första hand till ansvarig enhetschef för den verksamhet som klagomålet gäller, eller fyller i ett formulär på kommunens webb, eller skriver ner ditt klagomål och lämnar till enhetschef.

Vill du prata om din situation, har synpunkter på det stöd du får eller i övrigt prata om verksamhetens kvalitetsarbete kontaktar du i första hand den handläggare du har eller ansvarig enhetschef.

Du kan också vända dig till SAS, Socialt ansvarig samordnare/Kvalitetssamordnare eller MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska/Kvalitetssamordnare som har det övergripande ansvaret för kvalitetsarbetet inom respektive socialtjänsten och hälso- och sjukvården i kommunen.

Lex Sarah

Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse. Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska

  • anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål
  • den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anställda rapporterar till den som bedriver verksamheten

Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i Verksamhetssystem, enligt upprättad rutin. Den anställde ska inte rapportera missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg. Information om rapporteringsskyldigheten ska ges av den som bedriver verksamheten.

Den som bedriver verksamheten utreder, avhjälper och anmäler

När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande ska det rapporterade följas upp, utredas och avhjälpas, enligt upprättad rutin. Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg.

Vill du klaga på socialtjänsten och LSS?

Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsyn över socialtjänstens verksamhet (gäller ej färdtjänst och riksfärdtjänst). Tycker du att det finns allvarliga brister i socialtjänstens verksamheter? Vill du uppmärksamma IVO om förhållanden inom socialtjänstens verksamheter? Då kan du höra av dig till IVO.

Barn och unga som av socialtjänsten är placerade för vård utanför det egna hemmet kan vid missförhållanden kontakta Inspektionen för vård och omsorg på telefonnummer 020-120 06 06.

Lex Maria

Kommunal hälso- och sjukvård

Verksamheten inom hälso- och sjukvård är komplex och i vissa fall riskfylld. Ibland uppkommer skador trots det förebyggande arbete som bedrivs. Sådana avvikelser kan ha ett samband med den medicinska behandlingen, men kan även bero på mänskligt handlande, teknik, organisation eller brister i samverkan.

Alla avvikelser ska anmälas

En avvikelse är en händelse man inte förväntat sig och som medfört eller kunnat medföra skada för en patient. All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att anmäla avvikelser till närmaste chef som gör en bedömning om Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) ska kontaktas och om avvikelsen är allvarlig och bör utredas enligt en Lex Maria. Även patienter och närstående kan framföra klagomål på vården.

Alla vårdskador ska utredas

Vårdgivaren ska göra en egen utredning vid alla typer av vårdskador. Det ska de också göra om det fanns en risk för en vårdskada. I utredningen ska det bland annat framgå vad verksamheten tänker göra eller redan har gjort för att något liknande inte ska hända igen. Hur stor och omfattande utredningen ska vara beror på vad som har hänt och hur allvarlig händelsen var.

Allvarliga vårdskador ska anmälas enligt lex Maria

Vid allvarliga vårdskador eller vid händelser där det fanns en risk för en allvarlig vårdskada ska utredningen vara mer omfattande. Då måste också vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan anmälan kallas för en anmälan enligt lex Maria. Den utredning som har gjorts ska skickas till IVO tillsammans med anmälan.

Vården ska lära av misstagen

Anledningen till att bestämmelserna finns är framför allt för att sjukvården ska dra lärdom av de misstag som sker. På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården.

Ett annat syfte är att du som patient ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

IVO analyserar anmälningarna om fel och brister från sjukvården i hela Sverige. Sedan kan de skicka ut rekommendationer till sjukhus och vårdcentraler för att förebygga att liknande händelser sker igen.

Om du är missnöjd med din vård

Börja med att kontakta ansvarig enhetschef för den enhet som du har behandlats på om du är missnöjd med din vård.

Du kan också kontakta patientnämnden. De kan ge stöd och hjälpa dig med hur du kan gå vidare.

Du kan kontakta IVO direkt om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är dock bara vårdgivaren som kan göra en anmälan enligt lex Maria. men du kan lämna tips och anmäla klagomål.