Skolskjuts

Elever som går i den grundskola eller grundsärskola där kommunen placerat dem, har med enligt skollagen kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Barn i förskoleklass har samma rätt till skolskjuts som elever i grundskolan och grundsärskolan. För elever som väljer annan skola än anvisad gäller rätt till skolskjuts endast i de fall som regleras i Skollagen 10 kap 32 §.

Flyttar en elev utanför skolans plaseringsområde och får tillstånd att gå kvar i sin gamla skola så har eleven i vissa fall rätt till fri skolskjuts till den gamla skolan.

När sker skolskjuts?

Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. Skolskjuts gäller inte mellan hemmet och fritidshem/familjedaghem (skolbarnomsorg).

Avstånd för rätt till skolskjuts

För att ha rätt till skolskjuts måste eleven ha längre avstånd till skolan än vad som anges i tabellen nedan. Skolskjuts anordnas för elever i:

  • Förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km
  • Årskurs 1- 6 med en skolväg som överstiger 2 km
  • Årskurs 7- 9 med en skolväg som överstiger 5 km

Inom plankarteområde eller inom område med byggnads- eller avstyckningsplan anordnas inte skolskjuts.

Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i:

  • Förskolklass inte överstiger 2 km
  • Årskurserna 1-6 inte överstiger 2 km
  • Årskurserna 7-9 inte överstiger 2 km

För mer information kan du ta del av hela reglementet här nedan. Där står specifiserat vad som gäller för barn med växelvis boende, kompisåkning, medicinska skäl med mera.

Tidtabeller