Ekonomiskt bistånd

När det inte finns någon möjlighet för din egen eller familjens försörjning kan du vända dig till ekonomienheten på socialförvaltningen. Tillsammans med en socialsekreterare går ni igenom din ekonomi och planerar vilka lösningar som på sikt kan hjälpa dig och din familj. En lösning kan vara att du får ekonomiskt bistånd (socialbidrag) tills du klarar försörjningen på egen hand igen.

Innan du kan beviljas ekonomiskt bistånd ska du först ha ansökt om de andra bidrag och ersätt­ningar som du kan ha rätt till. Andra bidrag kan till exempel vara barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning eller arbetslöshetskassa. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och ska täcka kostnader för livsuppehälle. Målet är alltid att bidraget ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt. Det är socialnämnden som ansvarar för pröv­ningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Utred­ningen styrs av socialtjänstlagen och de mål och riktlinjer som beslutas av socialnämnden.

Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm för att täcka hus­hållets löpande utgifter för livsuppehälle. I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barn­försäkring, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

I ekonomiskt bistånd ingår även rimliga kost­nader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackföreningsavgift samt avgift för arbetslöshetskassa. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, intyg, räkningsspecifikation eller kvitto. Efter särskild prövning kan ekonomiskt bi­stånd även beviljas till andra nödvändiga utgif­ter, som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin, och tandvård.