Vatten och avlopp runt norra Sämsjön: Sämsholm och Kläckene

Som en följd av vad som framkom i arbetet med kommunens VA-plan, antagen 2019, har kommunfullmäktige i Herrljunga kommun fattat beslut om att under år 2025 inrätta ett så kallat verksamhetsområde för vatten och avlopp i två områden intill Sämsjön. Beslutet fattades den 24 maj och kallelse, inklusive beslutsunderlag, och protokoll från mötet finns tillgängliga på sidan kommunfullmäktige. Den 22 juni fattades beslut om en reviderad karta.

De två område som enligt beslutet ska förses med allmänt vatten och avlopp år 2025 är de områden som är markerade på kartan nedan:

Beslutad karta verksamhetsområde vatten och avlopp

Beslutad karta verksamhetsområde vatten och avlopp. Blårandigt område anger beslutad avgränsning för verksamhetsområdet.

Beslutet om att under 2025 inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp i detta område överklagades av några markägare/husägare till mark- och miljödomstolen med överprövande instanser respektive förvaltningsrätten med överprövande instanser. Överklagan har avvisats vid varje överprövning, vilket innebär att Herrljunga kommuns beslut står fast. Motivering till överprövande myndigheters beslut finns i respektive beslutsdokument. Beslutsdokumenten går att begära ut genom att skicka frågan till herrljunga.kommun@herrljunga.se .

VA-huvudmannen Herrljunga Vatten AB håller just nu på att utreda ledningsdragning och projektera anslutningarna till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Projekteringen sker med inriktning på att vatten och avlopp ska anslutas till vattenverket och reningsverket i Annelund och att ledningarna ska dras norr om sjön.

När VA-huvudmannen har kommit fram till vad anslutningsavgiften för varje hus kommer att bli, så kommer information att gå ut till berörda husägare. På VA-huvudmannens webbplats Länk till annan webbplats. finns mer information om den planerade anslutningen.

Kontaktpersoner i ärendet

Mats Palm (S), Kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga Kommun. (mats.palm@herrljunga.se)

Maja Sallander, samhällsutvecklare. Tjänsteperson vid enhet strategisk planering, Herrljunga Kommun. (maja.sallander@herrljunga.se)

Elaine Larsson, miljöchef. Tjänsteperson vid Miljöenheten, Herrljunga Kommun. (elaine.larsson@herrljunga.se)

Tord Ottergren, VA-chef, tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (tord.ottergren@el.herrljunga.se)

Frida Carlsson, VA-samordnare tjänsteperson på Herrljunga Vatten, Herrljunga Elektriska. (frida.carlsson@el.herrljunga.se)