Dagvatten

 Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från dräneringar, tak, gator och parkeringar. I de flesta fall leds dagvatten i dagvattenledningar till närmaste bäck, sjö eller vattendrag utan att passera något reningsverk. Det är därför viktigt att dagvattnet inte innehåller föroreningar.

I normala fall när det regnar infiltrerar vattnet ner i marken och därefter rinner en del av vattnet till sjöar och vattendrag, en del blir till grundvatten och en del tas upp av växter. När vi bygger hus, parkeringar och vägar hindrar vi vattnet från att rinna ner i marken och vi kan få problem med exempelvis översvämningar. För att förhindra att detta sker leds vattnet bort på olika sätt. Det är viktigt att systemet man leder bort dagvattnet med är anpassat för att ta hand om stora volymer vatten. Det är inte tillåtet att ha dagvattnet kopplat till avloppsystemet för spillvatten, det gäller både för kommunala reningsverk och enskilda avlopp. Dagvattnet skulle riskera att förstöra reningsprocessen i avloppsreningsverken och små avloppsanläggningar. Det är även väldigt viktigt att du tänker på vad det är för vatten du kopplar till dagvattnet eftersom detta vatten inte passerar något reningssteg innan det rinner ut i naturen. Tänk därför på hur du exempelvis tvättar bilen Länk till annan webbplats. för att minska risken att sprida föroreningar.

Dagvattenbrunn

Vem ska jag kontakta?

 I Herrljunga kommun ansvarar Herrljunga Vatten AB för dagvattenledningar inom kommunalt verksamhetsområde. De ansvarar för stopp i de kommunala ledningsnäten. Om det är stopp i rensbrunnar på gatan så kontaktar du Gatu- och Parkenheten via kommunens växel, tfn 0513-170 00.