Artikeln publicerades 5 maj 2021

Attitydundersökning av näringsliv och föreningsliv – resultaten visar på en positiv bild av Herrljunga

Herrljunga station i solnedgång

För att ta reda på hur Herrljunga uppfattas idag, både som plats och kommun genomfördes under 2020 olika undersökningar med syftet att skapa ett platsvarumärke som i förlängningen ska kunna stärka Herrljungas attraktionskraft. Resultatet av den enkät som skickades ut till representanter i det lokala näringslivet och föreningslivet visar att majoriteten är nöjda med att bedriva verksamhet i kommunen.

Övergripande positiv bild av kommunen

Bland de företag och föreningar som svarat på enkäten är hälften placerade i Herrljunga tätort, och hälften utanför. Undersökningen visar en övergripande positiv bild av Herrljunga kommun, både när det gäller att driva företag och föreningar.

Hela 85 % av 69 representanter för näringslivet angav att dom är nöjda med Herrljungabygden som plats att driva företag på. I föreningslivet svarade 36 på samma fråga och resultatet visar att 72 % är nöjda. Endast 3 % av företagen och 9 % av föreningarna känner sig mindre nöjda. Det centrala läget, med närhet till större orter, fin natur, och bra kommunikationer var återkommande positiva egenskaper som angavs. Även kommunens grundskolor återkom ofta som någonting positivt med Herrljunga.

68 % av både föreningar och företag upplever Herrljunga som en trygg kommun. Undersökningen visar även att 83 % av föreningarna och 75 % av företagen har talat väl om Herrljunga som bygd och arbetsort under det senaste året. Gällande näringsliv skulle 71 % rekommendera andra att starta företag i kommunen. Korta beslutsvägar och fin gemenskap som bidrar till ett bra företagsklimat, genomsyrar svaren för näringslivet.

Vad finns det då för utmaningar för företag och föreningar i Herrljunga?

Att hitta kvalificerad arbetskraft till företagen anses ibland vara svårt, cirka 30 % upplever svårigheter med att hitta rätt kompetens vid expansion.

Föreningarnas största utmaning ligger i medlemsrekrytering och att få föreningen att växa. Här anger 34 % att de ser svårigheter att hitta nya medlemmar. I stället visar svaren på en utmaning i att få föreningsmedlemmar att stanna kvar. I flera fall framkommer en önskan om föryngring i medlemskåren. 34 % av föreningarna angav också att det inte är lätt att få en lokal till sin verksamhet i Herrljunga.

Faktaruta undersökning föreningar

När: Oktober 2020

Antal svarande: 47 svarande, cirka 38 procent av de tillfrågande

49 procent av de svarande har sin förening placerad i Herrljunga. Därefter var cirka 13 procent placerade i Hudene och 6 procent i Ljung samt 6 procent i Gäsene. 

Faktaruta undersökning näringsliv

När: Oktober 2020

Antal svarande: 82 svar 

Cirka 55 procent av de företag som svarat på enkäten är placerade i Herrljunga. Därefter var 6 procent placerade i Ljung och 6 procent i Hudene.

45 procent av företagen har varit etablerade i kommunen 21 år eller längre. 16 procent har varit etablerade i kommunen 10–15 år. Därefter, 12 procent, är den tredje mest förekommande etableringstiden mellan 16–20 år.