Barnets resa är allas ansvar

Kommunen, trafikverket, polis, transportör/entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra några exakta gränser för var och ens ansvar.

Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet/eleven förbereds och tränas
på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste
följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till
skolan/hållplatsen själv.

Föräldrar

 • Ansvarar för att eleven kommer till hållplatsen.
 • Ansvarar för att eleven går anvisad väg.
 • Ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler.
 • Ansvarar till dess att eleven kommer på bussen.

Entreprenör

 • Ansvarar för elevens påstigning.
 • Ansvarar för gällande trafikbestämmelser och att gällande ordningsregler följs.
 • Ansvarar för eleven under transporten
 • Ansvarar för elevens avstigning.

Skola

 • Ansvar för eleven när hon/han kommer till skolan.
 • Ansvarar för eleven när hon/han väntar på fordonet hem.
 • Ansvarar för tillsyn och för att gällande ordnings- och säkerhetsregler efterföljs.
 • Ansvarar för att eleven kommer med fordonet hem.