Aktivitetsstöd

För att få aktivitetsstöd måste din förening kunna visa att ni uppfyller vissa kriterier. Läs igenom checklistan (steg 1)för att säkerhetsställa att din förening uppfyller kraven för att ansöka om aktivitetsstöd.

Sista ansökningsdag

25 augusti - Stöd söks i nya Föreningsregistret
25 februari - Stöd söks i nya Föreningsregistret

Obs! Den som ska söka stöd för förening, ska av föreningen fått behörighet att logga in på föreningens sida och tilldelats behörighet att söka bidrag i föreningsregistret för föreningen. För detta behöver den som ska söka stöd läggas in med kontaktuppgifter samt personnummer så att hen kan logga in med Mobilt-bank-Id i registret.

Aktivitetsstöd

Aktivitetstödansökan för vårens aktiviteter görs i nya föreningsregistret, här fyller föreningen i ansökan utifrån vårens aktiviteter 2021. Utbetalning för vårens aktiviteter 2021 kommer att göras på det underlag som är mest fördelaktigt för föreningen. 2019 års underlag jämförs med 2021 år underlag.
Har du frågor eller behöver stöd vid aktivitetstödsansökan i nya föreningsregistret skicka e-post till foreningsliv@herrljunga.se. Mer info hittar du på sidan Föreningsbidragöppnas i nytt fönster

Föreningar som söker stöd ska årligen inkomma med årshandlingar senast 1 maj. Föreningar som håller årsmöte efter 1 maj meddelar detta vid ansökan och inkommer med handlingar efter årsmöte har hållits.
(Vad som ska bifogas ansökan och vilka årshandlingar som föreningen ska inkomma med går att läsa på sidan för Föreningsbidrag)

Checklista aktivitetsstöd

Syftet

är att bidra till föreningslivet genom att uppmuntra till en meningsfull och stärkande ledarledd barn och ungdomsverksamhet.

Villkor

Stöd utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.

Stödberättigande deltagare är personer 7-25 år och medlemmar i föreningen under som föreningen söker aktivitetstöd

Minst 70% av den verksamhet som ska ligga till grund för stöd ska vara knuten till förenigen godkända verksamhet, resterande 30% kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.

En sammankomst ska vara i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdom och särskilt inriktas mot att:

 • utveckla alla barns och ungdomars möjligheter till allsidig fritidsaktivitet efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning samt
 • utveckla kvalititeten i det lokala föreningslivets barn. och ungdomsverksamhet, så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideelt engagemang, jämställdhet och integration.

En sammankomst ska vara ledarledd gruppaktivitet

 • Sammankomster och deltagartillfällen sker i föreningens regi.
 • En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn och ungdomar.
 • Sammankomsterna ska särskilt inriktas mot att utveckla barns, ungdomars, och funktionshindrades möjligheter att få allsidig fritidsaktivitet efter sin egna fysiska och psykiska förutsättning.
 • Sammankomsterna ska utveckla kvalitén i föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet samt i idrottsverksamheten i helhet. Verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.
 • En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
 • En sammankomst ska omfatta minst 3 stödberättigade deltagare utöver ledare. Stödberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens godkända verksamhet.
 • En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
 • Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och vara utsedd av föreningen. Ledare ska vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.
 • Minst 70 % av den verksamhet som ligger till grund för föreningsstödet ska vara knuten till föreningens godkända fritidsverksamhet, resterande 30 % kan vara därtill naturligt anknuten verksamhet.
 • Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, verksamhet, aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.
  Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet kan föra närvaro i LOK
  Föreningar som är anslutna till annat förbund kan föra närvaro i Kommunens föreningsregister.
 • Föreningen kan få föreningsstöd för maximalt 30 deltagare per sammankomst. För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (parasport) finns ingen övre åldersgräns.
 • Barn- och ungdomsverksamhet vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger.
 • För att erhålla aktivitetsstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör. Föreningen, ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.
 • Varje år omfattar två ansökningsperioder:
  1/1-30/6 (våren) med ansökningsdatum senast 25/8
  1/7-31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast 25/2
 • Komplett ansökan ska vara kommunen tillhanda senast sista ansökningsdag. Vid försent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt belopp ned. mer information hittar du i fliken Ansökan och utbetalningöppnas i nytt fönster.

 • Senast 1 maj ska föreningar som sökt stöd föregående år skicka in årshandlingar till kommunen. De föreningar som har årsmöten senare under året, skickar in årshandlingar efter föreningens årsmötet har hållts.
  Läs mer på sidan för Föreningsbidrag vilka handlingar som föreningen ska skicka in. Checklista för föreningsbidrag.
 • Föreningar som ansöker om stöd ska årligen uppdatera uppgifter i föreningsregistret.

Kommunal Aktivitetsstödsansökan

Ansökningsblankett för aktivitetsstöd görs från och med juli 2021 i
Herrljunga kommuns Föreningsregistret länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan höst öppen 1 juli - 25 augusti
Ansökan vår öppen 1 januari - 25 februari