Bidrag till föreningar

Syftet med Herrljunga kommuns föreningsstöd är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling.

Foto visar personer händer samlade i en grupp

Syftet med föreningsstöd

Syftet med Herrljunga Kommuns föreningsstöd är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling. Föreningslivet, som en del av den social ekonomin, utgör en viktig faktor för ett socialt fungerande och attraktivt samhälle. De kommunala stöden ändamål är att hjälpa föreningslivet att bibehålla sin verksamhet samt möjliggöra en fortsatt utveckling av verksamheten i linje med fasstälda politiska mål.

Allmänna bestämmelser/villkor

Allmänna bestämmelser/villkor gäller för alla föreningsbidrag som ansöks hos Fritid med undantag för föreningar som ansöker som ansöker om driftstöd för samlingslokal,för särskilda satsningar samt stöd till kulturarrangemang-/projekt

Det första du måste kontrollera för att få föreningsbidrag är att din förening uppfyller de allmänna bestämmelserna för föreningsstöd. Det innebär att din förening måste uppfylla de krav som ställs för bidragsformerna i Herrljunga kommun. 

Föreningsbidrag, kriterier

Checklista kommunala föreningsbidrag

Läs igenom checklistan för att kontrollera om din förening uppfyller kraven för föreningsbidrag.
Fritids riktlinjer för bidrag till ideella föreningar uppdaterades 2020-10-01 och gäller från 2021-01-01

Föreningen ska för att få stöd uppfylla följande kriterier:

 • Vara minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.
  Undantag gäller föreningar som söker driftstöd för samlingslokal, stöd till kulturarrangemang-/projekt och för särskilda investeringar och satsningar.
 • Driva ideell verksamhet för barn och ungdomar i ålder 7-25 år.
  Undantag gäller föreningar som söker driftstöd för samlingslokal, stöd till kulturarrangemang-/projekt och för särskilda investeringar och satsningar.
 • Ha valt en styrelse och antagit stadgar, det vill säga interna regler för föreningen för aktuell ansökningsperiod.
 • Ha stadgar som godkänts av medlemmar, styrelse som består av minst tre personer, samt revisor.
 • I stadgarna ska det tydligt framgå att alla har rätt att bli medlemmar i föreningen och delta i verksamheten.
 • En godkänd förening och bedriva av kommunen godkänd verksamhet.
 • Föreningen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun.
 • Vara uppbyggd på demokratiska principer
 • Ge alla oavsett kön, religiös tillhörighet samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta.
 • Ha ett organisationsnummer och ett bank- eller plusgironummer. Detta krävs för att bidrag ska kunna betalas ut till föreningen.
 • Vid barn- och ungdomsverksamhet vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger.
 • För att erhålla aktivitetstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör.
  Föreningen, ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.
 • Föreningar som under föregående år sökt stöd hos kommunen genom avtal eller löpande stöd såsom aktivitetsstöd eller driftstöd ska senast 1 maj inkomma följande handlingar.
  ( om förening har årsmöte senare under året (efter 1 maj) ska detta meddelas vid ansökan och inkomma med handlingar efter det att årsmöte har hållits.)
  - Verksamhetsberättelse
  - Verksamhetsplan
  - Ekonomisk berättelse, resultat och balansräkning, bestyrkt
  - Revisionsberättelse
  - Årsmötesprotokoll
 • Uppdatera uppgifter i föreningsregistret.
  En årlig översyn av uppgifteri föreningsregistret är viktigt. Det är föreningen som ansvarar för uppdatering av uppgifter i föreningsregistret, för styrelse, kontaktperson. För barn.- & ungdomsföreningar ska utsedd droginformatör stå med.
 • Policydokument som föreningar har kan laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret.
  - Jämställdhetspolicy (gäller från och med 2023-01-01 för föreningar som söker stöd eller som har stödavtal med kommunen.)

För föreningar som har barn och ungdomsverksamhet, anordnar eller medverkar i arrangemang för barn och ungdomar.

 • Policy på att föreningen följer Barnkonventionen Öppnas i nytt fönster. eller att den finns inskriven i föreningens stadgar - gäller från och med 2020-01-01. Här kan det exempelvis vara att föreningen efterfrågar utdrag från belastningsregistret blan de vuxna som kommer i kontakt med barn och unga.
 • Alkohol och drogpolicy Öppnas i nytt fönster. dokument laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret.
  I föreningens verksamhetsberättelse ska föreningen redovisa vad man under året gjort i drogpreventivt syfte.
 • Jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy - ett krav för utbetalning av stöd från 2023 är att föreningar har en antagen jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy eller att man kan visa att man i föreningen påbörjat arbetet med en jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy under 2023. Det fungerar också att man har jämställdhet/värdegrundpolicy nedskriven i föreningens stadgar.
  Föreningar som vill arbeta med en redan framtagen jämställdhetspolicy/värdegrundspolicy eller arbeta fram en policy, har möjlighet att anmäla föreningen till utbildningen Utmärkt förening, alla föreningar inom kommunen kan anmäla sig till denna utbildning som hålls genom RF-SISU.
  Mer info angående hur man arbetar med Jämställdhet och normer kommer under hösten 2022 läggas upp under föreningsliv.
  Policyn/Stadgar kan laddas upp direkt i föreningsregistret på föreningens sida i samband med Aktivitetstödsansökan eller drift-lokalstödsansökan.

Förening som erhåller stöd är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av stödanvändningen kan genomföras.

Om din förening uppfyller dessa allmänna bestämmelser går du vidare till det stöd som er förening tänkt söka.

På sidan för Kommunala bidrags former nedan kan du läsa mer om respektive bidragsstöd.

Tillfällig ändring av aktivitetstöd och drift- och lokalstöd under 2021

Tillfällig ändring av föreningsstöden under 2021på grund av covid -19 pandemin.

Efter beslut i KS 2020-12-14 kan ideella föreningar som påverkats ekonomiskt på grund av spridningen av covid-19, söka stöd på underlag från 2019.
Denna aktivitet innebär att ideella föreningar möjliggörs att ansöka om drift- och lokalstöd samt aktivitetsstöd på det underlag som de redovisade för verksamhetsåret 2019, om detta gör det mer fördelaktigt för föreningen.

Drift- och lokalstödsansökan 2021

För drift och lokalstöd så ska lokalhyran bifogas med underlag från 2020. För samlingslokaler så ska även verksamhetstillfällen i lokalerna under 2020 sändas med in.
Ange på ansökningsblankett att ni söker på 2019 års underlag. Handlingar behöver inte bifogas , då dessa handlingar finns arkiverade.

Aktivitetsstöd

Aktivitetstödansökan görs i nya föreningsregistret, här fyller föreningen i ansökan utifrån vårens aktiviteter och höstens aktiviteter. Utbetalning kommer att göras på det underlag som är mest fördelaktigt för föreningen. 2019 års underlag jämförs med 2021 år underlag.

Inlämnande av årshandlingar 2021

På grund av att flertalet föreningar har senarelagt sina årsmöte som en följd av covid-19, så kan föreningar inkomma med årshandlingar efter det att årsmötet varit 2021. Detta meddelas handläggare vid inlämnande av respektive ansökan.

Söka föreningsbidrag

Vi vill göra det lätt för föreningslivet att söka stöd och bidrag.

Från och med 2022 söks aktivitetstöd, drift- och lokalstöd samt stöd för investeringar och satsningar genom föreningsregistret.

Föreningsregistret  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Länk till Herrljunga kommuns föreningsregister där ansökan görs för aktivitetsstöd, drift och lokalstöd samt stöd till investerinar och satsningar.

Läs mer nedan om de olika bidragsformerna

Övriga stöd och bidrag

Det finns flertalet olika stöd att söka hos organisationer, studieförbund och vi tipsar om detta på följande sida. Övriga stöd och bidrag.

Stöd för investeringar och satsningar bör om möjligt användas som medfinanseiring till andra finansieriengskällor såsom ex Boverket, Leader-Sjuhärad med flera.