2021-10-13

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu, gällande vår verksamhet. Sidan uppdateras löpande.

Har du frågor om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset/covid-19 och inte hittar svar här? Då kan du kontakta oss.

Frågor om vaccin

Frågor och svar från Socialförvaltningen.

Hur mycket vaccin har levererats?
Totalt cirka 500 doser. De doser som vi inte hade underlag för gavs till Närhälsan Herrljunga.

Vem vaccinerar de som har insatser inom Socialförvaltningen?

 Kommunens egna sjuksköterskor har vaccinerat personer som har hemsjukvård. De som enbart har hemtjänst har Närhälsan ansvaret för.

Hur många äldre har ni vaccinerat hittills?

Hittills 420 doser och då är inte närstående medräknade, ett fåtal patienter återstår.

Hur många av de äldre har tackat nej?

Det handlar om ett fåtal som tackat nej till vaccination, cirka 5 stycken.

Har ni påbörjat vaccination av personal på äldreboenden?

Ja, personalvaccin dos 2 ges på onsdag den 19 maj.

Om personal inte vill ta vaccination – vad vidtar ni då för åtgärder?

Inga i dagsläget, personal använder skyddsutrustning och följer basala hygienrutiner precis som innan.

Kan det bli fråga om omplacering av personal som inte vill vaccinera sig?

Nej, vi har personal anställda på våra olika boenden utefter brukarnas behov. Det finns ”inga andra arbeten” att omplacera till och något sådant krav finns inte nationellt.

Finns det någon konstaterad smittad i Herrljunga kommun?

Du kan se antal bekräftade fall av covid-19 i Herrljunga kommun på Smittskydd i Västra Götalands hemsidalänk till annan webbplats. Där finns statistik över antal konstaterade smittade, uppdelade per kommun i regionen.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade i vår organisation så kan de omfattas av patientsekretess. Att inte lämna ut uppgifter om patienter till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården. Regler om tystnadsplikt och sekretess regleras därför i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) samt patientsäkerhetslagen (PSL) i syfte att skydda patientens personliga integritet. Uppgifter om enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden får inte lämnas ut om det finns minsta risk att den det gäller, eller någon närstående till den enskilde, lider men om uppgiften lämnas.

Vilka skolor har distansundervisning?

Folkhälsomyndigheten bedömer att det i höst är möjligt att återgå till närundervisning som regel inom alla skolformer för barn och unga. Närundervisning är därför huvudprincipen. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.länk till annan webbplats

Hur arbetar ni när någon är smittad inom Socialförvaltningen?

När man konstaterar smitta, oavsett vilken, på en avdelning eller enhet arbetar man alltid utifrån Kohortvård. Det innebär att man separerar den som blivit smittad/har symptom från övriga boenden/hyresgäster genom att skapa ett vårdrum där man vårdar en patient och konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. I kohortvård isoleras den som vårdas i relation till övriga patienter. Vi arbetar alltid utifrån basala hygienrutiner men vid en konstaterad eller misstänkt smittsituation så görs vissa tillägg.

Finns det någon konstaterad smittad inom Herrljungas äldreomsorg?

Vi skickar statistik om antal bekräftade fall inom Herrljunga kommuns äldreomsorg till Socialstyrelsen. Du hittar statistiken på Socialstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats. Statistiken visar en ackumulerad siffra (totala summan som byggs upp per vecka) på antal unika individer från att mätningarna började.

Kan jag provta mig för covid-19?

Västra Götalandsregionen provtar och analyserar prover för covid-19. På Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om provtagningen och hur du som har symptom gör för att själv bli provtagen.

Klicka dig vidare till Närhälsan Herrljungas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se instruktioner för provtagning i vår kommun.

Vad har Herrljunga kommun för beredskap kring covid-19?

Vi följer utvecklingen noga och har nära kontakt med Länsstyrelsen och andra aktörer.

Herrljunga kommun följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter, och uppdaterar kontinuerligt informationen på hemsidan.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan/förskolan?

Förskola: Förskolebarn behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjukt och de två sista dygnen varit utan feber och barnet i övrigt varit frisk kan barnet gå till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom.

Skola: För elever i grundskolan rekommenderar vi i första hand testning vid symtom. Vid positivt testresultat ska eleven vara hemma sju dagar från dagen de testats, varav de sista 2 dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.
Om eleven inte testats gäller samma regler som för förskolan.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till förskolan/skolan?

Förskola: Symtomfria barn i förskolan stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Vid bekräftat fall av covid-19 i familjen kontakta gärna rektor före återgång till förskolan.

Barnet ska vara hemma från dagen när den senaste hushållsmedlemmen testat positivt för covid-19 och sju dagar framåt, varav de sista 2 dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Skola: Symtomfria barn i skolan stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Eleven ska vara hemma från dagen när den senaste hushållsmedlemmen testat positivt för covid-19 och sju dagar framåt, varav de sista 2 dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskola/skola?

Förskola: Symtomfria barn i förskolan stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Vid bekräftat fall av covid-19 i familjen kontakta gärna rektor före återgång till förskolan. Barnet ska vara hemma från dagen när den senaste hushållsmedlemmen testat positivt för covid-19 och sju dagar framåt, varav de sista 2 dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Skola: Symtomfria barn i skolan stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.
Eleven ska vara hemma från dagen när den senaste hushållsmedlemmen testat positivt för covid-19 och sju dagar framåt, varav de sista 2 dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Mitt barn är förkylt. Kan hen ändå gå i skolan?

Alla verksamheter inom förskola och skola i Herrljunga kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida när ditt barn ska testas för covid-19.länk till annan webbplats

Läs vidare hur länge förskolebarn och skolbarn ska vara hemma vid sjukdom under frågan: Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn återgå till skolan/förskolan?

Jag är orolig för att mitt barn ska smittas i skolan. Bör jag hålla mitt barn hemma trots att hen är frisk?

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Kan ni inte stänga kommunens skolor?

Herrljunga kommun följer regeringens, riksdagens och svenska myndigheters rekommendationer. Herrljunga kommun planerar i nuläget att hålla förskolor, skolor och fritidshem öppna. Nya beslut kan fattas om läget förändras.

Vad gäller när jag ska hälsa på min anhörig som bor på något av kommunens omsorgsboenden?

Från och med den 1 oktober råder det inte längre nationellt besöksförbud. Herrljunga kommun har därför satt upp lokala rutiner vid besök på våra särskilda boenden för äldre under covid-19.

Innan ditt besök bör du läsa vår besöksrutin för särskilda boende för äldre under covid-19. Du hittar även besöksrutinen på vår samlade informationssida om corona.

Hur tänker ni kring hygien?

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare, framförallt i vården, är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Vi fortsätter informera om vikten av god handhygien i alla våra verksamheter. Informationsaffischer är uppsatta i våra fastigheter och vid toaletter. Vi skärper hygienreglerna kopplat kring och i våra kök.

Vi följer de rekommendationer Folkhälsomyndigheten tagit framlänk till annan webbplats.

Vad har personalen i Herrljunga kommun fått för restriktioner/instruktioner?

Medarbetare som har symtom på luftvägsinfektion, snuva, hosta eller feber ska inte gå till jobbet. De är välkomna tillbaka på jobbet två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Finns information om coronavirus/covid-19 på andra språk?

Krisinformation.selänk till annan webbplats har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

English: Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster has links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.