Vedeldning

Vid eldning, både inomhus och utomhus, finns alltid en risk för störningar i omgivningen. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt.

Vedeldning inomhus

Att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna blir allt populärare. Vi eldar både för att det är trevligt och som ett alternativ till annan uppvärmning. Men vedeldning som inte görs på rätt sätt kan bli ett problem för vår hälsa.

Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det inte är orimligt. Det framgår av miljöbalkens andra kapitel.

Braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är olämpliga att använda för daglig uppvärmning eftersom de släpper ut väldigt mycket föroreningar. Detta gäller även de som uppfyller Boverkets utsläppskrav (ofta felaktigt kallade ”miljögodkända”). De är byggda för ren trivseleldning max 1-2 gånger/vecka vid lämplig väderlek/vind.

Elda inom detaljplanelagt område:

Inom detaljplanelagt område bör man ha en miljögodkänd panna med keramisk eldstad och akumulatortank. Detta gör man att man inte behöver tända i panna så ofta, vilket är en fördel då de hälsoskadligaste ämnena uppkommer vid ofullständig förbränning då skorsten och eldstad är kalla.

Elda med rätt bränsle:

  • All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt fås. Så kallad pyreldning får inte ske.
  • Ved och annat bränsle ska vara torrt, om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annat.
  • Det är inte tillåtet att elda material som inte är avsett som bränsle eller som är tillverkat av avfall, emballage och liknande (undantaget rent obehandlat träavfall). Eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande blandade material är förbjuden.

Tillstånd som krävs:

Du kan behöva bygglov eller bygganmälan för:

  • Ny eldstad
  • Ny skorsten
  • Väsentlig ombyggnad av skorsten

Blir du störd av någon som eldar?

Vad kan du göra själv?

Prata med din granne som du upplever dig störd av. Den som eldar kanske inte är medveten om att eldningen skapar störningar. Om problemet inte försvinner en tid efter att du tagit kontakt med den som eldar så kan du vända dig till miljöenheten.

Vad kan miljöenheten göra?

När vi på miljöenheten får in ett klagomål om en störning så börjar vi alltid med att informera om reglerna. Vi ber sedan dem som klagar att återkomma till oss efter några veckor om de fortfarande upplever en störning. Om det är så, gör vi på miljöenheten några platsbesök för att bedöma om störningen är så omfattande att den är en så kallad ”olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Om det verkar vara en olägenhet så ställer vi krav på den som orsakar störningen, t.ex. beslutar om högre skorsten, ackumulatortankar och/eller tillåtna eldningstider.

För mer information kan du läsa Naturvårdsverkets råd:

Elda rätt, för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen i vedpanna, kamin och liknande.länk till annan webbplats

Elda utomhus

Det finns regler för vad som får eldas och när eldning utomhus är tillåtet. Enligt de lokala föreskrifterna är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall själv. Inom detaljplanelagt område är dock all eldning förbjuden mellan 1 maj och 15 augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter eller renhållningsordning. Läs mer om brandsäkerheten vid eldning utomhus.

Övrigt avfall får man aldrig elda själv eftersom det kan ge upphov till utsläpp som riskerar att skada människors hälsa och miljön. Om det finns misstanke om att sådan eldning skett gör miljöenheten en åtalsanmälan samt tar ett prov på askan som analyseras hos polisen.