Rökfria miljöer

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer.

Tobaksrök hög riskfaktor

I förhållande till andra riskfaktorer för sjukdomsbördan i Sverige ligger tobaksrökning på fjärde plats, efter ohälsosamma matvanor, högt blodtryck och högt BMI (IHME Heat Map). Rökning ökar till exempel risken för lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar och lungsjukdomen KOL.

Rökförbud

Den 1 juli 2019 började den nya tobakslagen att gälla som innebär att rökförbudet som sedan tidigare finns reglerat i tobakslagen (1993:581) utökas till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat krav på den som är ansvarig för rökförbudet, bland annat måste den ansvarige sätta upp skyltar som tydligt informerar om rökförbudet. Om man är på en servering där det förekommer rökning vänder man sig med sitt klagomål i första hand till den som är ansvarig för serveringen. I andra hand vänder man sig till miljöenheten som har tillsynsansvaret.

Rökfritt

Det ska vara rökfritt i:

 • Skolor, skolgårdar och lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Gemensamma lokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Inrikes kollektivtrafik och utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel
 • Restauranger, uteserveringar och på andra serveringsställen
 • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning
 • Inhägnade idrottsanläggningar utomhus
 • Lokaler och entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heat-not-burn produkter)
 • röka örtprodukter
 • använda e-cigaretter
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (t.ex. att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak)