Eldning

Vid eldning, både inomhus och utomhus, finns alltid en risk för störningar i omgivningen. Eldning bör alltid ske på ett sådant sätt att störningarna minimeras så långt det är möjligt.

Vedeldning

Var och en som eldar är, enligt miljöbalken, skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Med bästa teknik - en miljögodkänd vedpanna, torr ved och rätt eldningsteknik - kan du i allmänhet elda utan att störa grannarna.
Vid klagomål på eldning ska du i första hand tala med den som eldar. Hjälper inte detta, kan du kontakta miljöenheten.

Elda utomhus

Det finns regler för vad som får eldas och när eldning utomhus är tillåtet. Enligt de lokala föreskrifterna är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall själv. Inom detaljplanelagt område är dock all eldning förbjuden mellan 1 maj och 15 augusti. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter eller renhållningsordning.

Övrigt avfall får man aldrig elda själv eftersom det kan ge upphov till utsläpp som riskerar att skada människors hälsa och miljön. Om det finns misstanke om att sådan eldning skett gör miljöenheten en åtalsanmälan samt tar ett prov på askan som analyseras hos polisen.