Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Här hittar du information om vad som gäller när du tänker bygga något i Herrljunga kommun. Du hittar information om när du behöver söka lov, hur du ansöker.

Det du bygger eller anlägger påverkar både dig själv och andra, och ofta under lång tid. Därför finns det lagar och regler för byggande. Det kan gälla sådant som berör alla som säkerhet, natur-, kultur- eller skönhetsvärden. De frågor som behandlas regleras av Plan- och bygglagen (PBL). Byggande med mera inom strandskyddade områden regleras av Miljöbalken (MB). Om Du ska bygga något - ta alltid i förväg reda på vad som gäller. Kontakta oss gärna för råd och information.

Bygglovpliktens omfattning beror på om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse. Bygg- och miljönämnden ska se till att gällande lagar och bestämmelser efterlevs samt handlägga ärenden snabbt och korrekt. Nämnden ska också ge god service, information och rådgivning i bygg-och planärenden. Nämnden ska även övervaka och ta initiativ i planfrågor.

Vid frågor

Du är alltid välkommen att kontakta kommunen. Våra handläggare kan hjälpa till och svara på frågor kring bygglov eller pågående ärenden. De har telefon- och besökstid under samma tider som kommunhuset är öppet!

Taxor

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av en ansökan eller anmälan.

Till grund för avgiftens storlek ligger SKL:s plan- och bygglovtaxan 2011PDF. I denna taxa finns en justeringsfaktorPDF som varje kommun kan besluta om. Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun har antagit en storlek på denna faktor för att anpassa kostnadsnivån till vår kommun, prisbasbeloppet uppdateras varje år. En del i uppbyggnaden av taxan styrs av nivån på prisbasbeloppet och på så vis sker en justering av taxan varje år.

Avgift tas ut även om en ansökan avslås.