Äldre och seniorer

Vi är alla olika och våra behov varierar. Varje människa har sin personliga uppfattning om vad som är livskvalitet. Att åldras är normalt, men att bli äldre innebär förändringar i ens liv.

seniorer sittande på bänk

För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Insatser ges i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagligverksamhet, avlösning, korttidsverksamhet samt anhörigstöd, ledsagning. Om behoven inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden ansöker man om trygghetsboende alternativt vård- och omsorgsboende.

Verksamhetens uppdrag

Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet. Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till främst äldre personer så att de tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv. För att ansöka kontaktar du/ni kommunens biståndshandläggare. För att veta vem du ska kontakta har biståndshandläggarna delat upp ärendena utifrån det datum du är född. 

Skriv tabellbeskrivning här

Kontakt biståndshandläggare - telefontid 8.30-9.30


Handläggare för personer födda dag 1-10

0513-171 54

Handläggare för personer födda dag 11-21

0513-171 41

Handläggare för personer födda dag 22-31

0513-171 44