Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 9 april 2019

Upprop samt ärende 1-3

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare samt val av protokolljusterare.

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2: Svar på medborgarförslag om att upprätta farthinder vid Nästegårdsgatan

Ärende 3: Svar på medborgarförslag om mer valfrihet i skolan

Ärende 4

Ärende 4: Svar på motion om förändring av uthyrningsavgifterna i fritidsanläggningar

Ärende 5

Ärende 5: Svar på återremiss gällande motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Ärende 6-9

Ärende 6: Information från revisionskollegiet

Ärende 7: Årsredovisning 2018 för Herrljunga kommun

Ärende 8: Revisionsberättelse för år 2018 – Ansvarsfrihet till styrelse och nämnder för år 2018

Ärende 9: Hantering av nämndernas över- respektive underskott 2018

Ärende 10-12

Ärende 10: Hantering av investeringar 2018

Ärende 11: Prövning av ansvarsfrihet för Sjuhärads samordningsförbunds styrelse

Ärende 12: Tillägg till pensionspolicy Herrljunga kommun

Ärende 13-18 samt meddelanden

Ärende 13: Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2019

Ärende 14: Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019

Ärende 15: Val av valberedning för resterande del av mandatperioden

Ärende 16: Firande av 6 juni 2019

Ärende 17: Motion - utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården

Ärende 18: Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i valnämnden