Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 12 februari 2019

Upprop samt ärende 1

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare samt val av protokolljusterare.

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2-4

Ärende 2: Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om partitillhörighet i kommunfullmäktige

Ärende 3: Information från revisionskollegiet

Ärende 4: Svar på motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun

Ärende 5-6

Ärende 5: Svar på motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe vid Bergagärde

Ärende 6: Svar på motion om fria pedagogiska måltider

Ärende 7-10

Ärende 7: Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv

Ärende 8: Projektering av Mörlanda förskola och skola

Ärende 9: Förstudierapport demenscenter Hagen

Ärende 10: Äskande om ramförstärkning från socialnämnden

Ärende 11-15

Ärende 11: Prognos2019, skatteintäkter och generella bidrag

Ärende 12: Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 13: Förslag till digitaliseringsstrategi efter remissvar

Ärende 14: Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Ärende 15: Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

Ärende 16-19

Ärende 16: Val av ordförande i kommunrevisionen 2019-2022

Ärende 17: Val av kommunrevisorer med undantag 2019-2022

Ärende 18: Val av revisor och ersättare till revisor i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2019-2022

Ärende 19: Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion 2019-2022

Ärende 20-27 (val av lekmannarevisorer och suppleanter i Herrljungabostäder AB, Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler, Herrljunga Elektriska AB, Herrljunga Vatten AB, Herrljunga Elkraft AB, Samfond 1-3, Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond och Nossan Förvaltningsaktiebolag) utgick.

Ärende 28-34

Ärende 28: Val av 5 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909)

Ärende 29: Val av 7 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9716)

Ärende 30: Val av 7 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347)

Ärende 31: Val av 7 ledamöter samt ordförande i Herrljunga Elkraft AB (org.nr. 556525-9206)

Ärende 32: Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746)

Ärende 33: Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Ärende 34: Medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljshus

Ärende 35-37 samt meddelanden

Ärende 35: Medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och skolor

Ärende 36: Medborgarförslag gällande Södra Horsby Etapp 1, GC-väg till centrum

Ärende 37: Motion - En kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn