Kommunfullmäktige

En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Som medborgare i Herrljunga kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det politiska arbetet.

Fattar beslut som rör kommunens organisation

I kommunfullmäktige fattas det viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, övergripande planer, hur pengarna i budgeten ska fördelas, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med. De olika nämnderna har under kommunfullmäktige det politiska ansvaret för verksamheterna. Ärenden som tas upp i kommunfullmäktige måste vara beredda av berörd nämnd och kommunstyrelsen innan de tas upp i fullmäktige.

Fördelning ledamöten

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i det lokala Knallebladet och på kommunens hemsida.

Vi har 31 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, och fördelningen åren 2018-2022 beskrivs i tabellen nedan.

Skriv tabellbeskrivning här

Parti och mandat


Moderaterna

4

Socialdemokraterna

7

Liberalerna

3

Sverigedemokraterna

4

Centerpartiet

6

Kristdemokraterna

2

Vänsterpartiet

2

Kommunens väl

3