Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen är en kommunal verksamhet som kan sammanfattas med följande ord – medborgarservice och tillhandahållande av infrastruktur. Tekniska förvaltningen ansvarar för:

Några exempel på våra ansvarsområden är drift och underhåll av kommunens gator, servera dagens lunch till eleverna och se till att lokalvården fungerar på våra vårdhem.

Tekniska förvaltningen ansvarar för planering, nybyggnation och underhåll av Herrljungas gatu- och parkmiljö. Det innefattar till exempel snöröjning, trafiksäkerhet, underhåll av lekplatser och växtlighet samt gräsklippning.

Driften utförs av entreprenörer med god kännedom om lokala förutsättningar. På Tekniska förvaltningen tar vi tacksamt emot dina synpunkter och förslag kring gator och parker. Du kan även vända dig till oss för utfärdande och förnyande av parkeringstillstånd. I Tekniska förvaltningens uppdrag ingår ansvar för kommunens renhållning. Driften utförs på entreprenad och genom en ständig dialog med entreprenören säkerställer vi att tjänsterna håller en hög kvalitet gentemot invånarna.

Byggprojekt

Projektledaren som är placerad på tekniska förvaltningen har många olika roller. Bland annat som kommunens beställarombud gentemot entreprenörer och leverantörer av de byggprojekt som beslutats genomföra i investeringsbudgeten. Projektledaren driver även mindre projekt som ryms inom förvaltningarnas driftbud.

Efter ett formellt startbeslut så driver projektledaren ofta projektet från projektering, upphandling, genomförande och besiktning tills projektet är klart och överlämnas till beställaren.

Projektledaren arbetar efter en fastslagen projektmodell som involverar alla intressenter inom verksamheter och förvaltningar.

Fastighet

Kommunens fastighetsenhet ansvarar för drift, underhåll och skötsel av kommunens fastigheter. Vi ansvarar även för fastigheternas lås, larm och brandsäkerhet.

Drift

För driftenheten har vi en Driftledare som har huvudansvaret för fastigheternas driftsfunktioner.

Vanliga frågor som hanteras i denna enhet är:

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och arbeta med underhållsplaneringen. För mer detaljerade uppgifter om underhållet kontakta fastighetschef.

Fastighetsskötare och vaktmästare

Fastighetsenheten har anställda som jobbar som vaktmästare och fastighetskötare. Personalen har hand om fastigheternas verksamhetsskötsel, fastighetsskötsel & skötsel av grönytor.

Gata och park

Vill du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad så är det genom park-, trafik- och gatuenheten du gör det. Hit kan du också komma med önskemål om till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka.

Hos park-, trafik- och gatuenheten ligger också ansvaret för de kommunala vägarna. Underhåll och snöröjning, men också underhåll av broar, skyltar. För de enskilda vägarna på landsbygden finns ett frivilligt åtagande från kommunens sida gällande snöröjning vid vinterväglag. Bidrag lämnas till vägsamfälligheter för allmänt underhåll av de enskilda vägarna.

I Herrljunga kommun finns ett så kallat Trafiksäkerhetsråd med representanter från polis, skola, företag, äldreorganisationer, politiken, tekniska förvaltningen och NTF. De sammanträder två till fyra gånger om året och till dem kan du lämna in önskemål om förändringar i trafiken. Det är till exempel inte tillåtet att på eget bevåg sätta ut farthinder på vägen.

Ansvaret för stadsparken och övriga grönytor ligger också inom park-, trafik och gatuenheten, liksom lekplatser, informationstavlor, papperskorgar och städning utomhus. Det mesta av arbetet läggs på entreprenad som upphandlas var tredje till femte år. Herrljunga kommun äger också 368 hektar skog som sköts efter en särskild skogsbruksplan, bland annat med hjälp av arbetsmarknadsenhetens arbetslag. Vill du ha bort ett träd som står på kommunens mark måste du ansöka om tillstånd för detta.

Gatubelysning

Drift och skötsel av gatubelysningen i Herrljunga kommun sköts på entreprenad av Herrljunga elektriska AB. En översyn av gatubelysningen sker 2 gånger per år och däremellan byts enbart trasiga lampor om de sitter i mycket utsatta lägen.

Enligt politiskt tagna beslut sker en delsläckning av gatubelysningen där 50 % av gatlamporna släcks mellan 22-06 i tätorterna söndag till fredag samt 01-09 natt till lördag och söndag. Delsläckningen gäller även gång- och cykelbanor.

Lokalvård

Herrljunga kommun är något av en föregångskommun i Sverige gällande lokalvård. de 33 städobjekten städas med en modern maskinpark och alla anställda är certifierade lokalvårdare.

22 välutbildade och profisionella lokalvårdare håller kommunens lokaler rena och snygga veckans alla dagar. Under de senaste åren har likadana städmaskiner installerats på de olika städobjekten och alla tillsvidareanställda har utbildats och certifierats. Det är mer att tänka på kring lokalvård än vad man kan tro. Mycket handlar om att veta exakt vilken typ av kemikalie som ska användas på underlaget.

De nya kunskaperna har bland annat bidragit till en mer effektiv städning. Golvvård, som är en liten vetenskap i sig, utförs dagligen så bra numera att den årliga golvboningen inte längre måste göras överallt. Alla maskiner är av samma märke för att lokalvårdarna lätt ska kunna täcka upp för varandra vid eventuell sjukdom.

Den moderna maskinparken har också bidragit till att lokalvårdarna i Herrljunga kommun har ett mycket lågt sjukskrivningstal. Risken för förslitningsskador i axlar och händer är annars stor med traditionella verktyg som mopp, hink och trasa. Hittills har 18 kommuner varit på studiebesök i Herrljunga för att lära av en av Sveriges modernaste lokalvårdsenheter.

Måltidsservice

Måltidsservice jobbar utifrån tekniska nämndens reglemente med att tillhandahålla kost till kommunens förvaltningar. Detta görs i form av måltider till förskola, skola och äldreomsorg.

Varje dag serveras ca 1 200 portioner lunch i kommunens regi. Tillkommer gör alla de måltider som intas till frukost, mellanmål och kvällsmål.

Styrning och lagar

Hur måltidsverksamheten i kommunen styrs påverkas bland annat av olika lagar så som livsmedelslagen, LOU (lagen om offentlig upphandling), skollagen, arbetsmiljölagen med mera samt kommunens antagna Kostpolitiska program, tekniska nämndens strategiplan, köpande förvaltning, medarbetare inom enheten med flera.

Inom kommunen finns ett köp och säljsystem som reglerar hanteringen av måltider mellan förvaltningarna. Måltidsservice uppgift är att utifrån beställning leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet. Måltidsservice ska leverera måltider som uppfyller livsmedelsverkets rådande rekommendationer för respektive målgrupp inom förksola, skola, vård- och omsorg. Vidare ska verksamheten tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. För att möte morgondagens krav jobbar måltidsservice med att vara en attraktiv arbetsplats med moderna arbetssätt och metoder.

God ekonomisk och ekologisk hushållning

Måltidsservice har inget eget vinstintresse utan är en del av de processer som sker i skola/förskola och äldreomsorg. Den ersättning som Måltidsservice får från Utbildning- och Socialförvaltning ska täcka de kostnader som uppstår under året. Inför varje år regleras kostnaderna utifrån antal portioner, hyreshöjningar, personal- och livsmedleskostnader samt andra kända verksamhetsförändringar.

Måltidsservice står för huvuddelen av kommunens livsmedelsinköp och ska verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Då Måltidsservice har som mål att jobba utifrån en god ekonomisk och ekologisk hushållning med stort kundfokus har mål tagits fram som berör ekologiska inköp, alternativrätter, svinn med mera.

Renhållning och matavfallsinsamling

Hos oss arbetar:

Renhållningsenheten ansvar för att samla in hushållsavfall och se till att det tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt på en behandlingsanläggning.

Vi arbetar för att:

För att nå målen arbetar vi för att ge kommunens invånare så goda förutsättningar som möjligt att hand om sitt avfall. Det gör vi bland annat genom att införa matavfallsinsamling, hög tillgänglighet till kommunernas återvinningscentraler samt genom att ge ut en sorteringsguide.

Insamling av hushållsavfall sker med hjälp av entreprenörer. Kommunernas två återvinningscentraler (ÅVC) bemannas av arbetsmarknadsenheten.

Tvätt

På Hemgården finns kommunens tvätteri. Här tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på SÄBO tvättas.

Det går också bra att som privatperson lämna in tvätt mot en avgift.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckodag

Öppettider

Måndag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Tisdag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Onsdag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Torsdag

08.00-15.00 (lunchstängt 12-13)

Fredag

09.00-12.00

Lördag-söndag

Stängt