Socialförvaltningen

Organisationsskiss socialförvaltningen

Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningen är uppdelad på tre verksamhetsgrenar: Bistånd, Vård och omsorg samt Socialt. Det finns även en central stödenhet. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.

Verksamheten Myndighet

Verksamhetens uppdrag är att utreda och fatta beslut om insatser som den enskilde har rätt att få stöd och hjälp med från kommunen. Beslut fattas enligt bland annat Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och föräldrabalken (FB)

Insatser

Vi erbjuder utredning- och beslutsinsatser för äldre, personer med psykisk ohälsa, personer med missbruksproblematik, personer med funktionshinder, barn, unga, vuxna och familjer samt utreder ansökan om och utbetalning av försörjningsstöd enligt gällande riktlinjer. Man har även hand om familjerätt som bland annat innefattar ärenden om faderskap eller umgänge och vårdnad om barn.

Social beredskap, familjecentral samt grupper för kvinnor, män och barn bedrivs i samarbete med andra kommuner.

Verksamheten Socialt stöd

Verksamheten består av många olika områden och regleras av olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det finns tre enheter under Socialt stöd: Funktionsnedsättning, Sysselsättning och Verkställighet.

Funktionsnedsättning

Kommuninvånare med funktionsnedsättning kan efter individuell behovsbedömning få stöd och insatser enligt LSS. Insatserna ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Insatser enligt LSS återfinns både under enheterna Funktionshinder och Sysselsättning samt verksamheten för bistånd, beroende på insatsens art.

Verkställighet

Verkställighet omfattar boendestöd, introduktionsenheten, träffpunkten (mötesplats för personer med psykisk ohälsa), familje- och vuxenbehandlare.

Sysselsättning

Sysselsättning omfattar Arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet enligt LSS, Korttidstillsyn LSS samt Öppenverksamhet Psykiatri. AME organiserar och bedriver olika former av arbetsprövnings- och praktikplatser inom kommunen och på företag.

Verksamheten Vård och omsorg

Verksamhetens uppdrag är att ge stöd och hjälp till fram för allt dig som är äldre, så att du får en bra och skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker din möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv.

Insatser

Vi erbjuder insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård (sjuksköterskeinsats, rehabinsats och hjälpmedel) dagverksamhet, avlösning, korttidsverksamhet samt anhörigstöd. Då behoven inte kan tillgodoses i din ordinarie bostad erbjuds trygghetsboende alternativt vård och omsorgsboende. Det är Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som reglerar stödet.