Socialförvaltningen

Organisationsskiss socialförvaltningen

Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningen är uppdelad på tre verksamhetsgrenar: Bistånd, Vård och omsorg samt Socialt. Det finns även en central stödenhet. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Socialförvaltningen ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning - utredning och beslut om insatser för enskilda individer inom äldreomsorg, personer med funktionsnedsättning samt inom individ- och familjeomsorg. Socialförvaltningen arbetar också med förebyggande verksamhet och deltar i samhällsplaneringen i kommunen. Insatserna utförs med stöd av en omfattande lagstiftning som till exempel Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen, Färdtjänstlagen och Alkohollagen.