Kommunstyrelsens förvaltning

Det här är en bred förvaltning med många olika verksamhetsområden. Följande verksamhets- och utvecklingsområden hör till kommunstyrelsens förvaltning:

Strategisk planering och plan- och byggfrågor

Vår vision anger att Herrljunga ska vara en god miljö för både boende och företag och att invånarantalet ska växa till 10 000 invånare år 2020. Det betyder att nya områden för bostäder och industrier måste planeras. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel och service kommer att koncentreras till Herrljunga tätort som erbjuder goda pendlingsmöjligheter åt alla håll i regionen.

Folkhälsa

Utgångspunkten för Herrljunga kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisationer samt andra myndigheter påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa.

Arkiv, kommunikation och nämndadministration

Administrations- och kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för den centrala dokument- och ärendehanteringen. Enheten har ansvar för samordning och sekreterarskap av samtliga nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Enhetet har även ansvar för central registrering av handlingar samt för centralarkiv och arkiveringsfrågor. Administrations- och kommunikationsenheten håller utbildningar i ärendehantering, webb, arkivering och offentlig förvaltning.

Kommunens kommunikatörer ansvarar för utveckling av alla informationskanaler internt och externt, exempelvis i form av webbplatsen, sociala medier och annonsering. Kommunikatörerna ansvarar även för foto- och filmproduktion, kommunens grafiska profil samt projektledning av diverse mässdeltaganden.

Besöksnäring

Besöksnäringen ansvarar för strategisk planering av besöksnärings- och turismfrågor. Planering görs i samarbete med bland annat näringsliv, föreningar, olika organisationer och lokalbefolkning. Besöksnäringen samarbetar även med närliggande kommuner och ingår i olika nätverk. Besöksnäringen sysslar bland annat med marknadsföring av besöksmål och aktiviteter i Herrljunga kommun och ser till att skyltar, broschyrer och kartor hålls uppdaterade.

IT, växel och telefoni

Herrljunga och Vårgårda kommuner samarbetar kring IT-, ekonomi- och personalfrågor och har två gemensamma nämnder: servicenämnd för IT/växel/telefoni och servicenämnd för ekonomi/personal. Detta innebär i praktiken att kommunerna har en gemensam telefonväxel och en gemensam IT-avdelning samt gemensamma ekonomi- och personalavdelningar. Herrljunga kommun (kommunstyrelsen) har huvudansvaret för IT/växel/telefoni och Vårgårda för ekonomi/personal men båda verksamheterna arbetar med såväl Herrljunga- som Vårgårdafrågor.