Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen och lag om skydd om olyckor. handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och räddningstjänst.

Ansvar och uppgifter

I förvaltningen ingår tillsyn och myndighetsutövning inom miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk detaljplanering och ansvarar för kart- och mätverksamhet, adressregister, energirådgivning och för GIS. Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra överhängande fara för olyckshändelse och för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Räddningstjänsten ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen.