Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola, gymnasieskola, bibliotek och musikskola.

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Under området förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ingår förskola, öppen förskola, familjedaghem, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och korttidstillsyn för barn över 12 år.

Skola och gymnasieskola

Under området skola ingår förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, obligatorisk särskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för personer med utvecklingstörning (särvux) och svenska för invandrare (SFI).

Grundskolor och förskolor

En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman. Det finns även pedagogigsk omsorg (dagbarnvårdare) i både kommunal och enskild regi.

Bildningsnämnden är den kommunala, politiska nämnd, som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen och grundsärskolan.

Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen med uppgift att administrera och verkställa nämndens beslut samt övriga krav som nämnden har enligt skollagen och andra författningar.

För verksamheterna är det rektorn som har ansvar. En rektor på en grundskola är även chef över fritidshemmen.

Gymnasieskolan Kunskapskällan

Kunskapskällan är Herrljunga kommuns egen gymnasieskola.

Bibliotek och musikskola

Herrljunga kommun har två bibliotek: Herrljunga bibliotek och Ljungs bibliotek, samt ett kulturhus som bildningsnämnden ansvarar för. Bildningsnämnden ansvarar även för Herrljunga musikskola, som är en kommunal, frivillig skola. Musikskolan erbjuder undervisning i musik för alla åldrar, från och med förskoleklass till och med vuxenålder.