Dela
Startsidan

Vattenskyddsområden i Herrljunga kommun


Vattenskyddsområden
- för att skydda dricksvattnet, vårt viktigaste livsmedel


Ett vattenskyddsområde finns för att bevara eller förbättra tillgången till dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Det gäller både de områden som används som vattentäkt idag och de områden som skulle kunna användas som vattentäkt för framtida generationer.

Det är kommunen eller länsstyrelsen som kan besluta om att ett område ska vara ett vattenskyddsområde. I beslutet ingår skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet. Föreskrifterna är till för att dels minska risken för att en olycka ska ske och dels för att minska konsekvenserna om en olycka skulle hända.

Områdets utbredning framgår av kartan som hör till föreskrifterna för området. Storleken på området behöver vara så stort att ett utsläpp av ett ämne inte hinner nå till den punkt där brunnen finns, dvs. en förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas för att förhindra att föroreningen når vattentäktszonen. Området är utifrån behovet av skydd indelat i olika nivåer av skyddszoner, primär, sekundär och ibland i en tertiär skyddszon. Reglerna är strängast inom primär skyddszon.

Det som regleras i föreskrifterna är sådana verksamheter eller sådan markanvändning där man hanterar ämnen som kan förorena vattnet, transporter av ämnen som vid en olycka skulle kunna förorena vattnet eller av verksamheter som i sig kan påverka vattnet i vattentäkten.

I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd. För att veta vad som gäller behöver man ta del av föreskrifterna för just det vattenskyddsområdet eller ta del av annan lagstiftning.

I vattenskyddsföreskrifterna regleras bland annat:

  • Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • Väghållning
  • Avloppsvatten- och avfallshantering
  • Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • Jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

Vattenskyddsområden inom Herrljunga kommun

Inom Herrljunga kommun finns sju vattenskyddsområden. Sex av dem är kommunens egna grundvattentäkter. Den sjunde är Öresjö ytvattentäkt som är vattentäkt för Borås stad. De olika vattenskyddsföreskrifterna är framtagna under olika tidsperioder vilket gör att de kan skilja sig åt. Herrljunga vatten arbetar med att uppdatera de äldre föreskrifterna.


Föreskrifter och kartor för vattenskyddsområdena

Här hittar du föreskrifter och kartor för de olika vattenskyddsområdena inom kommunen. För mer exakt information om en kartposition, kontakta miljöenheten Herrljunga kommun.
Tillsyn inom vattenskyddsområdets föreskrifter

Tillsynen består i att övervaka att bestämmelserna för resp. område följs. Det innebär att kontrollera att den som bedriver verksamhet eller allmänheten i övrigt som vistas där följer de föreskrifter och andra bestämmelser som gäller för området. Det innebär dessutom att kontrollera att tillstånd och dispenser inom det skyddade området följs.


Tillsyn enligt annan lagstiftning

Det finns förutom de specifika vattenskyddsföreskrifterna även generell lagstiftning som reglerar verksamheter och åtgärder inom vattenskyddsområden.

Tillsyn enligt annan lagstiftning ligger på den ordinarie tillsynsmyndigheten oavsett om verksamheten ligger inom eller utanför ett vattenskyddsområde. D.v.s. när det gäller enskilda verksamheter, till exempel miljöfarlig verksamhet, ändras inte tillsynsansvaret för att den ligger i ett vattenskyddsområde.


Frågor och funderingar

För frågor om regler, tillstånd och tillsyn inom vattenskyddsområden, kontakta miljöenheten Herrljunga kommun.

Har du frågor om driften av vattenverk och nät etc., kontakta Herrljunga vatten.

Uppdaterad av Emelie Wallenas, 2014-04-08, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Driftsfrågor kommunalt vatten och avlopp

VA-Chef
Tord Ottergren
0513-220 55
0725- 14 23 14
tord.ottergren@el.herrljunga.se

Jourtelefon
vid vattenläckor, avloppsstopp m.m.
070-640 40 24

Kundtjänst
Debitering, avläsning,
adressändring m.m.
0513-220 51Miljöenheten

TF Bygg och miljöchef
Claes Eliasson
0513-17122
claes.eliasson@admin.herrljunga.se

Miljöinspektör
Elaine Svensson
0513-17121
elaine.svensson@
admin.herrljunga.se
 

Miljöinspektör
Emelie Wallenås
0513-17123
emelie.wallenas
@admin.herrljunga.se

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Faktura adress: Herrljunga kommun Box 16, 524 21 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats