Dela

Kemikalier

Köldmedier - HCFC OCH HFC

HCFC (klorfluorkolväten) och HFC (flourkolväten) är två grupper av ämnen som används som köldmedium i kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar.

HCFC bryter ner ozonskiktet och påverkar dessutom klimatet negativt, då de klassas som växthusgaser, medan HFC "bara" är växthusgaser. Användningen av dessa bör minska och därför är kontrollen av anläggningarna noggrann. HCFC, t.ex. R22 och R401A, har använts i äldre kylanläggningar men sedan den 1 januari 2015 är dessa ämnen förbjudna. Förbudet omfattar befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk där köldmediemängden överskrider 3 kg.

I nya anläggningar kan man använda naturliga köldmedier, exempelvis kolväten eller ammoniak, som varken bryter ned ozonskiktet eller påverkar klimatet. Användningen av köldmedier regleras av miljöbalken (SFS 1998:808) och av förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846).

Kyl- och värmepumpsanläggningar och enhetsaggregat med mer än 3 kg köldmedia ska kontrolleras minst en gång per år av ett kylserviceföretag godkänt av SWEDAC. Är den sammanlagda köldmediemängden över 10 kg måste årsrapporten skickas till miljökontoret senast 31 mars nästföljande år. Utebliven eller försenad kontrollrapport kan leda till miljösanktionsavgift.

Här kan du läsa vilka ämnen som är tillåtna och vilka som är förbjudna: Naturvårdsverket om kemikalier och miljögifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Cisterner

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ansvar för lagring och hantering av olja och andra brandfarliga vätskor. För att förhindra och minska risken för läckage som kan orsaka stora miljöskador i mark och vatten finns bestämmelser som säger att cisterner ska kontrolleras.

Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24 och NFS 2009:03) och gäller förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja och spillolja samt inom vattenskyddsområde även hantering av andra brandfarliga vätskor. Reglerna berör såväl privatpersoner som företag; t.ex. villatankar, verkstäder och jordbruk med gårdscisterner. Bygg- och miljönämnden har i uppgift att kontrollera att den som hanterar eller lagrar brandfarliga vätskor följer föreskrifterna.

Informationsplikt
Skriftlig information ska ges till bygg- och miljönämnden i god tid, senast 6 veckor, innan installationen av cisternen påbörjas eller hantering av den brandfarliga varan sker.

Informationsplikten gäller:

  • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 kbm
  • Installation av cistern med eller utan tillhörande rörledningar ovan mark och vars volym är större än 1 kbm men högst 10 kbm.
  • Hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Cisterner inomhus omfattas inte av informationsplikten under förutsättning att alla sidor är inspekterbara och att ledningarn a ligger fritt kontrollerbara, d.v.s. inte ingjutna i t.ex. golvet.


Kontroller

Alla kontroller som nämns här måste utföras av företag med särskild behörighet så kallade ackrediterade kontrollorgan. Dessa kan hittas på Swedac:slänk till annan webbplats hemsida


Installationskontroll
Cisterner och rörledningar ska genomgå installationskontroll utförd av ackrediterat kontrollföretag när de installeras och innan de tas i bruk..


Revisionskontroll
Kontroll ska göras när anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har ändrat driftförhållandena eller flyttats.


Återkommande kontroll

  • Återkommande kontroll ska ske vart 12:e år för korrosionsskyddade (K) cisterner.
  • Cisterner som inte uppfyller kraven på korrosionsskydd (S) ska kontrolleras vart 6:e år.
  • Inom vattenskyddsområde ska den återkommande kontrollen göras vart 3:e år om korrosionsskyddet är dåligt, och inga extra skyddsåtgärder vidtagits.

 

Utanför
vattenskyddsområde

Innom
vattenskyddsområde


Typ av cistern


Med sekundärt
skydd 

Utan sekundärt
skydd *

K-cistern
Skyddad S-cistern

12 år

12 år

6 år *

S-cistern

6 år

6 år 

3 år *


Tidpunkten framgår av den kontrollrapport du fick när cisternen kontrollerades senast. Du har ansvaret för att kontrollrapporten finns tillgänglig för Bygg- och miljönämnden vid tillsyn av cisterner innomhus, i mark eller utomhus. Du har även ansvar att beställa tid för kontroll hos ackrediterat kontrollorgan innan kontrolltiden går ut.


Regler för vattenskyddsområde
Särskilda regler gäller inom vattenskyddsområden. Det kan krävas tillstånd för att få lagra diesel eller eldningsolja inom skyddsområdet. Se vidare information gällande respektive vattens föreskrifter.


Cistern som tas ur bruk
Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Cisternen bör antingen tas bort eller fyllas med sand. Påfyllningsröret måste tas bort eller sättas igen så att inte påfyllning kan ske av misstag.  Cistern som tagits ur bruk ska anmälasPDF till Bygg- och miljönämnden.

 

Uppdaterad av Michaela Hakansson, 2016-05-03, Sidansvarig: Claes Eliasson
Kontakt

Miljöinspektör
Industrier
Claes Eliasson
0513-171 22
claes.eliasson@
admin.herrljunga.se

Miljöinspektör
Lantbruk
Sofia Lundskog
0513-171 24
sofia.lundskog@
admin.herrljunga.se

Miljöinspektör
Carola Adolfsson
0513-171 20
carola.adolfsson@
admin.herrljunga.se


Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag 8.00-12.00, 13.00-16.00, Fredag till kl 15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats