Dela

Överklaga beslut och tillsyn

Beslut och överklagan

Om du sökt bistånd och fått avslag på din begäran - helt eller delvis - har du rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Socialtjänsten är skyldig att ge dig skriftligt beslut om avslag och varför du fått avslag samt hur du kan överklaga beslutet. Personalen vid socialtjänsten kan också hjälpa dig med att överklaga. Beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skickas via socialnämnden i Herrljunga kommun. Du skriver då till: Socialnämnden, Box 201, 524 23 Herrljunga.

Börja med att tala om vilket beslut du överklagar genom att t.ex. ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokollet. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till socialnämnden/beslutsfattaren senast 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om socialnämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över socialtjänstens verksamhet. Om du har frågor, synpunkter eller är missnöjd över hur ditt ärende handlagts inom socialtjänsten, kan du vända dig till en inspektör på Inspektionen för vård och omsorg i länet där du bor.

Uppdaterad av Linnea Holm, 2015-12-30, Sidansvarig: Niels Bredberg

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats