Dela

Regler och bidragsformer
gällande föreningsbidrag

Syftet med Herrljunga kommuns föreningsstöd är att bidra till föreningslivets aktivitet och utveckling. Föreningslivet verksamhet är en viktig del av ett socialt fungerande och attraktivt samhälle. Förutsättningen för och basen i föreningslivet är människors engagemang.

De kommunala stödens ändamål är att täcka en mindre del av föreningarnas totala kostnad och då med utgångspunkt i de politiskt fastslagna värdena som ska värnas och utvecklas. I Herrljungas fall uttrycker det fritids-, kultur- och turismpolitiska programmet och Växtkraft 10 000 den politiska viljeinriktningen.

Med detta som grund bearbetades nya regler för stöd till föreningslivet som skickades ut till föreningarna på remiss hösten 2012. Beslut gällande nya regler togs sedan i kommunstyrelsen (§ 247 KS 177/2012 387) i december samma år.

Föreningen

 • Föreningen ska för att få stöd
  • ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år. Undantagen från detta krav är förening vilken söker för driftstöd för samlingslokal, stöd till kulturarrangemang-/projekt, särskilda satsningar.

   Medlemsantalet beräknas utifrån föregående verksamhetsårs slut. Med medlem avses person som är upptagen i föreningens medlemsmatrikel (där namn, adress och födelseår ska framgå) och som erlagt fastställd medlemsavgift. Åldern räknas från och med det år medlemmen fyller 7 år till och med det år medlemmen fyller 25 år.

  • ha antagit stadgar och valt styrels
  • vara godkänd samt bedriva av kommunen godkänd verksamhet

 • ​Föreningen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun. Efter prövning kan förening som är verksam i en eller flera andra kommuner i länet eller är länsöver-gripande, erhålla stöd om medlemmar från kommunen ingår i föreningen. En förutsättning för stöd är att föreningen även får stöd från den kommun där föreningen har sitt säte.
 • Om en förening startas och godkänns under innevarande år finns möjlighet att söka stöd för den period som kvarstår under året.
 • Övriga juridiska personer likställs med förening vad avser stöd till kulturarrangemang/-projekt.

Insyn/kontroll

 • Förening som erhåller stöd är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av stödanvändning kan genomföras.
 • Föreningen ska årligen, senast den 1 maj, lämna in följande handlingar
  • Uppdaterade uppgifter till föreningsregister
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan
  • Resultat- och balansräkning, bestyrkt
  • Revisionsberättelse

Ansökan

 • Ansökan om stöd ska lämnas in av förening.
 • Komplett ansökan ska lämnas in senast sista ansökningsdag. Vid för sent inkommen ansökan, helt eller till delar, sätts eventuellt beviljat belopp ned med:
  • 1-7 dagar försent. Avdrag 10 %
  • 8-14 dagar försent. Avdrag 20 %
  • 15-21 dagar försent. Avdrag 30 %
  • 22-28 dagar försent. Avdrag 40 %
  • Ansökan inkommen mer än 28 dagar efter sista ansökningsdag, behandlas vid årets slut. Budgeterade och ej ianspråkstagna medel fördelas i förhållande till bidragsberättigade ansökningar. Sådana ansökningar får inte överstiga 35% av det bidragsberättigade beloppet.

Utbetalning

 • Stöd utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade post- eller bankgiro.
 • Föreningens eventuellt förfallna och klarlagda skulder till Herrljunga kommun kvittas i första hand mot stödet
 • Beviljat stöd under 500 kronor netto utbetalas inte.
 • Utbetalning av stöd sker inom 3 månader från sista ansökningsdag för respektive stöd såvida inte särskilda skäl föreligger. Exempelvis då fördjupad kontroll vidtagits.

Utlysning

 • Utlysning av årets stöd görs genom digitalt nyhetsbrev/utskick till e-postadress samt genom information på kommunens webbsida www.herrljunga.selänk till annan webbplats som angetts i föreningsregistret.

Villkor

 • All barn- och ungdomsverksamhet ska vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger. Exempelvis träningsläger och fester
 • För att erhålla aktivitetsstöd ska föreningen ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör. Föreningen ska även i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man, under året, gjort i drogpreventivt syfte
 • Det ska tydligt framgå att Herrljunga kommun stödjer verksamheten.

Granskning och kontroll

 • Föreningens styrelse ansvarar för inlämnade uppgifters riktighet
 • Varje år kontrolleras ett antal föreningar. De väljs ut av olika orsaker, t.ex. att ansökan är felaktigt ifylld, att föreningen uppvisar en stor ökning av antal aktiviteter eller genom slumpen.
 • I särskilda fall, och efter beslut av kommunstyrelsen, kan kommunen i efterhand kontrollera grund för ansökan i upp till tre år från ansökningsdatum räknat.
 • Vid en kontroll ska allt material, föreningen innehar, ställas till kommunens förfogande.
 • Resultatet av en kontroll, som visar brister eller att felaktiga uppgifter lämnats, kan i vissa fall bli avstängning eller krav på återbetalning
 • Återbetalning av stöd kan krävas om:
  • stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter
  • stödet inte används för det ändamål det beviljats för, eller
  • mottagaren inte inlämnar sådana handlingar och andra uppgifter som begärs.

Rättelse och omprövning

 • Ändring av beslut kan ske genom rättelse eller omprövning. Beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende får rättas av den som meddelat beslutet. Omprövning av beslut får ske om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av annan anledning är uppenbart felaktigt. Beslut om rättelse eller omprövning fattas av det organ som har meddelat beslutet. Beslut till nackdel för förening får inte fattas förrän föreningen getts möjlighet att yttra sig.

Missbruk/misskötsel

 • Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen stängs av från fortsatt stödgivning. Eventuell prövning och tolkning av dessa regler förs av kommunstyrelsen.
Uppdaterad av Birgitta Saunders, 2017-05-04, Sidansvarig: Alfred Dubow

Kontakt

Utvecklare ungdomar
och föreningsliv

Birgitta Saunders
Tfn. 0513-170 31
birgitta.saunders@admin.herrljunga.se


VIKTIGA-KOM-IHÅG-DATUM - Klicka på bilden så blir den större.

Herrljunga kommun Torget 1, 524 30 Herrljunga | Tel 0513-170 00 | Fax 0513-171 33 | E-post herrljunga.kommun

Postadress: Box 201, 524 23 Herrljunga | Organisationsnr 212000-1520 | Bg 841-0078

Växel/reception öppen: Måndag-torsdag klockan 8.00-16.30 och fredag klockan 8.00-15.30

Inloggning komnetlänk till annan webbplats