Radon

Miljöenheten har tillsynsansvar över radon enligt miljöbalken. I miljöenhetens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att miljöenheten kan kräva att bostadsrättsföreningen undersöker radonhalten i din bostad.

Allmänt om radon

Radon är ett grundämne (Rn), en ädelgas, som vid sönderfall avger hälsoskadlig joniserande stålning. Sönderfallsprodukten av radon kallas för radondöttrar, alfapartiklar, och avger alfastrålning. Alfastrålning stoppas lätt av material i dess väg och kan tex inte tränga igenom hud. Denna typ av strålning är därför endast farlig i direkt kontakt med levande celler, detta sker när man andas in radondöttrarna som fastnat på damm och partiklar i luften och som sedan stannar kvar i lungorna och där avger strålning.

Om radongashalten överstiger riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter anses det vara en risk. Radon kan finnas i byggnadsmaterial, marken och i dricksvatten.

När ska jag göra en radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus.

Mät även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Radon vid köp och sälj av fastighet

Förhöjda halter av radon räknas inte som ett dolt fel vid bostadsköp. Varken mäklaren eller säljaren har skyldighet att underrätta köparen om radonhalten i bostaden utan det är köparen som har undersökningsplikten. Fråga därför alltid om en radonmätning har gjorts innan du köper en fastighet. Om det inte har gjorts någon mätning bör du komma överens med säljaren huruvida det ska göras en mätning innan avtal sluts och vem som ska stå för eventuella saneringskostnader om det visar sig uppmätas höga radonhalter i huset.

Mätning av radon

Mätningen ska du göra under den så kallade eldningssäsongen, dvs. från 1 oktober till 30 april. Då får du bästa resultatet. Den vanligaste mätmetoden är med så kallad spårfilm. Du kontaktar något av de mätlaboratorier som finns och beställer dosor för mätning av radon. Normalt behövs en dosa per rum man mäter i. Radonmätare placeras i minst två rum; sovrummet och det mest använda rummet förutom köket. Mätningen ska pågå under minst två månader. Det bästa är om mätningen kan pågå i tre månader, eftersom radonhalten varierar ganska kraftigt, både under dygnet och med årstiderna. Under mätningen ska du leva precis som vanligt. När mättiden är slut skickar du radondosorna till mätlaboratoriet.

Vart ska jag vända mig om jag vill mäta radon?

Vill du mäta radon i ditt hus ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratoriumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Miljöenheten erbjuder även rabatterat pris för kommuninvånare i utbyte mot att vi får en kopia på mätprotokollet. Dosorna kan du beställa direkt över nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att ringa till Eurofins på 010-490 84 80. Det går också bra att kontakta en handläggare på miljöenheten via telefon, e-post eller besök i kommunhuset för att få hjälp med beställningen.

Åtgärder

Anlita en konsult som är specialiserad på radon för att undersöka vad som orsakar de förhöjda radonhalterna och föreslå åtgärder.

Svensk Radonförenings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en lista över konsulter som genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens teoretiska utbildning om radonåtgärder.

Från och med 1 juli 2018 kan du söka bidrag för radonsannering. Bidraget kan sökas av småhusägare och täcker 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst 25 000 kronor. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om radonbidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.